ลูกค้า: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอขอบคุณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ทันสมัย

3D Printer :  Flashforge Creator Pro

LOGO-TE-แบบเดิม

ม.ขอนแก่น_170821_0001

ม.ขอนแก่น_170821_0004

ม.ขอนแก่น_170821_0003 ม.ขอนแก่น_170821_0007

ม.ขอนแก่น_170821_0002