ลูกค้า: โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลูกค้า: โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอขอบคุณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ช่วยในการสอนนักเรียน นักศึกษา

3D Printer :Flashforge Creator Pro