fbpx

ลูกค้า: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลูกค้า: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอขอบคุณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider IIs ไปใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

3D Printer : Flashforge Guider IIs