ลูกค้า : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ลูกค้า : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ขอขอบคุณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max300 เพื่อใช้ในกิจการของกรมฯ

3D Printer : Fullscale Max300

Logoกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน_6470

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน_3110

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน_4613