ลูกค้า: อินเตอร์ โปร พลาส

ลูกค้า: อินเตอร์ โปร พลาส

ขอขอบคุณ บริษัท อินเตอร์ โปร พลาส จำกัด

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider II และสแกนเนอร์สามมติ Einscan SE เพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

3D Printer : Flashforge Guider II

3D Scanner: Einscan SE

อินเตอร์โปรพลาส_170927_0012 อินเตอร์โปรพลาส_170927_0011 อินเตอร์โปรพลาส_170927_0006อินเตอร์โปรพลาส_170927_0016 อินเตอร์โปรพลาส_170927_0001 อินเตอร์โปรพลาส_170927_0020