ลูกค้า : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

ลูกค้า : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro จำนวน 5 เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

3D Printer : Flashforge Creator Pro

KMUTNB-LOGO พระจอมเกล้าระยอง_170511_0010พระจอมเกล้าระยอง_170511_0006 พระจอมเกล้าระยอง_170511_0007 พระจอมเกล้าระยอง_170511_0001 พระจอมเกล้าระยอง_170511_0003 พระจอมเกล้าระยอง_170511_0004