ลูกค้า: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอขอบคุณ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Dreamer ไปใช้ในการเรียนการสอน

3D Printer : Flashforge Dreamer

FITM LOGO EN COLORพระนครเหนือ ปราจีน_170825_0001 พระนครเหนือ ปราจีน_170825_0004 พระนครเหนือ ปราจีน_170825_0009 พระนครเหนือ ปราจีน_170825_0005