fbpx

ลูกค้า: MTEC ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ลูกค้า: MTEC ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ขอขอบคุณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max ไปใช้ทำการวิจัย

3D Printer : Fullscale Max