ลูกค้า : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลูกค้า : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องสแกนสามมิติ ไปใช้ในการเรียนการสอนของนักศีกษา

3D Printer : Flashforge Dreamer
3D Scanner : Sense 3D Scannner

5738

5739

sut_logo_jpg