ลูกค้า: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอขอบคุณ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max300 ไปใช้ในการเรียนการสอนของทางคณะฯ

3D Printer : FullScale Max300

ns143_175

ม.อุบล_170123_0007 ม.อุบล_170123_0005 ม.อุบล_170123_0001วิศวกรรมศาสตร์ จุฬา ภาคคอมพิวเตอร์
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ในการออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ พิมพ์ชิ้นส่วนต่างๆ ต่อไป

3D Printer : Flashforge Creator Pro