ขอขอบคุณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

3D Printer : Flashforge Creator Pro

Tagged with →  
Share →