EinScan สแกนพระพุทธรูป แบบ Manaul

EinScan สแกนพระพุทธรูป แบบ Manaul

หลวงพ่อ2

โชว์การสแกนองค์พระครึ่งองค์ด้วย EninScan โดยโหมด Manual สแกนทีละ Shot จนครบส่วนที่เราต้องการ โปรแกรมค่อนข้างฉลาดโดยเราไม่ต้องติด Marker หรือ จุดตำแหน่ง โปรแกรมจะต่อชิ้นงานเราเอง
หากต้องการสแกนให้เต็มองค์ต้องสแกนหลาย Shot มากกว่านี้  Video นี้เป็นตัวอย่างความสามารถโปรแกรมครับ

เครื่อง 3D Scaner :               EinScan-S
การเตรียมชิ้นงาน :                พ่นสเปร์ยแป้ง 2รอบ (เนื่องจากชิ้นงานค่อนข้างเงาจึงใช้)
Mode :                                      Manual Scan ทั้งหมด 12 Shot
Setting :                                   Bright Object / Low Resolution
เวลาในการสแกน :                  6 นาที
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม :            

หลวงพ่อ3