ลูกค้า: ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

ลูกค้า: ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

ขอขอบคุณ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ(NANOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro เครื่องเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน

3D Printer : Flashforge Creator Pro

nanotecสวทช_170913_0004

สวทช_170913_0005

สวทช_170913_0001

สวทช_170913_0003