STEM LAB สจล. x เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) 3D Printer/Laser Machine
3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย
โดยโรงที่จัดส่งคือ เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ส่งเสริมความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าสู่ยุคที่
ทันสมัยเเละล้ำสมัยไปในอนาคต


เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก เดิมเป็นสถานศึกษาของโรงเรียนเทคนิค พาณิชยการ พานทองจนเมื่อปี พ.ศ.2526 ได้มีนักบริหาร ที่มอง การณ์ไกล 7 ท่าน เห็นว่าที่แห่งนี้เหมาะสมจะเป็นสถานที่เพิ่ม พูนความรู้ ให้เยาวชนไทย ในแถบ ภาค ตะวันออก ท่านเหล่านี้ต้องการเห็นที่แห่งความ เจริญก้าวหน้า เพื่อเป็นศูนย์กลาง แห่งการศึกษาในด้าน วิชาชีพที่จะช่วยพัฒนาฝั่งทะเล ภาคตะวันออกสืบต่อไป เมื่อความคิด ณ จุดนี้เริ่มต้นเพื่อมุ่งหวัง ในการ พัฒนาชีวิตของ เยาวชนไทย ได้ก้าวเดินไปในถนนแห่งการศึกษา ก้าวไปเดินไปเดินให้ถึงจุดหมายปลาย ทางถึงแม้จะฝ่าฟันอุปสรรคสักปานใดก็ตามที

หลังจากที่ 3DD ได้ทำการจัดส่งสินค้าแล้ว
ทางเราได้ทำการทดสอบสินค้า เพื่อให้ทางอาจารย์และบุคลากรได้รับชม พร้อมทั้งสอนการใช้งานเกี่ยวกับ  3D Printer & Laser Co2 เพื่อที่จะได้ให้ทาง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ทำการศึกษาต่อ

ภาพบรรยากาศการติดตั้งและสอนการใช้งานเบื้องต้น

ทางเรา 3DD ต้องขอขอบคุณทาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือ สจล. ที่ให้การสนับสนุนสินค้าพวกเรา
และทาง เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ที่ให้ความร่วมมือในการติดตั้งและสอนการใช้งานในครั้งนี้ด้วย ขอบคุณครับ/ค่ะ