STEM LAB สจล. x โรงเรียนนครสวรรค์ 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนนครสวรรค์ 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนนครสวรรค์ 3D Printer/Laser Machine
3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย
โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย และเพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ส่งเสริมความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าสู่ยุคที่
ทันสมัยเเละล้ำสมัยไปในอนาคต

พวกเรา 3DD ได้ทำการจัดส่งทางโรงเรียน พร้อมการติดตั้ง และสอนการใช้งานให้กับบุคคลากรที่ต้องดูแลเกี่ยวกับเครื่องที่นำส่งให้ทางโรงเรียน
เพื่อพัฒนาให้เด็กไทยได้ใช้ 3D Printer & Laser Co2 

โรงเรียนนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ รู้จักกันในนาม โรงเรียนชาย เดิมอยู่บริเวณวัดนครสวรรค์ และได้ย้ายมาอยู่บริเวณเชิงเขากบใกล้กับเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยในปัจจุบัน เปิดสอนในระดับชั้น ม.1- ม.6 เป็น แห่งหนึ่งของประเทศไทย และเป็นโรงเรียนศูนย์อาเซียน (Sister School) ของประเทศไทย

ทางเรา 3DD ต้องขอขอบคุณทาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. ที่ให้การสนับสนุนสินค้าพวกเรา
และทาง โรงเรียนนครสวรรค์  ที่ให้ความร่วมมือในการติดตั้งและสอนการใช้งานในครั้งนี้ด้วย ขอบคุณครับ/ค่ะ