ลูกค้า : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลูกค้า : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอขอบคุณ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro, Einscan Pro, Einscan S ไปใช้ในการเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัย

3D Printer : Flashforge Creator Pro

3D Scanner: Einscan Pro, Einscan_S

logo2เทคโนอุตสาหกรรมไฟฟ้า_170302_0002 เทคโนอุตสาหกรรมไฟฟ้า_170302_0005เทคโนอุตสาหกรรมไฟฟ้า_170302_0007 เทคโนอุตสาหกรรมไฟฟ้า_170302_0009