STEM LAB สจล. x โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. x โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 3D Printer/Laser Machine
3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย
โดยโรงที่จัดส่งคือโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ส่งเสริมความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าสู่ยุคที่ทันสมัยเเละล้ำสมัยไปในอนาคต

สถานที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

วิธีการใช้งาน ทางเรา3DDก็ได้มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ 3D เเละอธิบายการใช้งานเกี่ยวกับระบบโปรเเกรมการใช้งานที่ถูกต้อง โดยบุคคลาการของทางโรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ได้ให้ความร่วมมือเเละความสนใจเป็นอย่างมากในการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจก่อน เตรียมการสอนนักเรียนใช้เครื่อง 3D Printer โดยทางโครงการ Stemlab
เลือกมานั้นคือ Flashfogre Finder ซึ่งปัจจุบันตอนนี้เป็นรุ่น Finder 3.0 เป็นเครื่องที่ใช้ได้ง่ายมีระบบที่ safety ต่อการใช้งานไม่อันตรายเด็กเเละผู้ใหญ่
เหมาะกับการใช้ทำงาน ศึกษาหาความรู้ทางโรงเรียน หรือผู้ใช้งานทั่วไป สำหรับผู้เริ่มต้นการใช้งาน เเละ เครื่อง Laser Co2เป็นเครื่องRay9 Smart CO2 Laser
เป็นเครื่องที่มีขนาดพอเหมาะใช้งานได้หลากหลาย ตัดอคิลิค ไม้ กระดาษ ได้หนา

การจัดทาหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลสระบุรี จะประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวัง
ได้ตามข้อเสนอแนะผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งระดับชาติ ท้องถิ่น ชุมชนครอบครัวและบุคลากรเพื่อนาไปใช๎ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอน โดยมีเป้า หมายในการพัฒนาคุณ ภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการนาหลักสูตรไปสํูการปฏิบัติ โดยมีการกาหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด โครงสร๎างเวลาเรียน ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ อีกทั้งยังช่าวยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา เปิดโอกาสให้โรงเรียน
สามารถกาหนดทิศทางในการจัดทาหลักสตู รการเรยี นการสอน ในแตํละระดับตามความพรอ๎ มและจุดเน๎น มีความพร้อมใน การก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้อยา่งแท้จริง
ช่วยทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทุกระดับเห็นผล การเรียนรู้ที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว

 

ทางเรา 3DD ต้องขอขอบคุณทาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือ สจล. ที่ให้การสนับสนุนสินค้าพวกเรา
และทางโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ที่ให้ความร่วมมือในการติดตั้งและสอนการใช้งานในครั้งนี้ด้วย ขอบคุณครับ/ค่ะ