STEM LAB สจล. xโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. xโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)3D Printer/Laser Machine

STEM LAB สจล. xโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)3D Printer/Laser Machine
3DD ได้เข้าร่วมโครงการ STEMLAB ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมขั้นสูงในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้าน 3D โดยมีเจ้าภาพอย่างสถาบันKMITL
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจล.ที่ให้ความสนับสนุนในการจัดส่ง 3D Printer & Laser Co2 ให้ทั้งหมด 26 โรงเรียนในประเทศไทย
โดยโครงการที่จัดส่งคือโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาความรู้ส่งเสริมความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลได้ยิ่งขึ้น
เพื่อให้เข้าสู่ยุคที่ทันสมัยเเละล้ำสมัยไปในอนาคต

วิธีการใช้งาน ทางเรา3DDก็ได้มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ 3D เเละอธิบายการใช้งานเกี่ยวกับระบบโปรเเกรมการใช้งานที่ถูกต้อง โดยบุคคลาการของทางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ได้ให้ความร่วมมือเเละความสนใจเป็นอย่างมากในการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจก่อน เตรียมการสอนนักเรียนใช้เครื่อง 3D Printer โดยทางโครงการ Stemlab
เลือกมานั้นคือ Flashfogre Finder ซึ่งปัจจุบันตอนนี้เป็นรุ่น Finder 3.0 เป็นเครื่องที่ใช้ได้ง่ายมีระบบที่ safety ต่อการใช้งานไม่อันตรายเด็กเเละผู้ใหญ่
เหมาะกับการใช้ทำงาน ศึกษาหาความรู้ทางโรงเรียน หรือผู้ใช้งานทั่วไป สำหรับผู้เริ่มต้นการใช้งาน เเละ เครื่อง Laser Co2เป็นเครื่องRay9 Smart CO2 Laser
เป็นเครื่องที่มีขนาดพอเหมาะใช้งานได้หลากหลาย ตัดอคิลิค ไม้ กระดาษ ได้หนา

สถานที่ตั้งของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้ดําเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และนํามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสาระภูมิศาสตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของรายวิชาอื่นจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น มาใช้เป็นกรอบในการจัดทําหลักสูตรโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
พุทธศักราช ๒๕๖๑ ทั้งการกําหนดวิสัยทัศน์ สมรรถนะสําคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เน้นให้นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป์นผู้ประพฤติดีและมีความรู้ สมดังปรัชญาของโรงเรียน
รวมทั้งมีทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งเปนี่นทิศทางหลักในการจัดโครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างรายภาคเรียนและ
คําอธิบายรายวิชา โดยมีผู้ที่เกี่ยวของทุกฝ่ายรรวมกันพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ทําใหหลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพ รวมทั้งมีกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาเพิ่มเติมตามความต้องการของ
ท้องถิ่น ครอบคลุมสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนทุกกลุ้มเป้าหมาย

 

ทางเรา 3DD ต้องขอขอบคุณทาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือ สจล. ที่ให้การสนับสนุนสินค้าพวกเรา
และทางโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ที่ให้ความร่วมมือในการติดตั้งและสอนการใช้งานในครั้งนี้ด้วย ขอบคุณครับ/ค่ะ