Uploading and confirming a print

ส่งไฟล์ไปพิมพ์ และยืนยันการพิมพ์

This article applies to Form 2, Form 3, Form 3B

 

PreForm เป็นโปรแกรมที่ใช้เตรียมงานที่จะพิมพ์ของคุณแล้วส่งไปพิมพ์ยังเครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs เมื่อไฟล์ถูกส่งไปแล้วมันจะไปเข้าคิวอยู่ในเครื่องพิมพ์และจะต้องแตะที่หน้าจอแสดงผลเพื่อยืนยันก่อนจึงจะเริ่มพิมพ์

เคล็ดลับ:

หากคุณเตรียมเครื่องพิมพ์ของคุณล่วงหน้าก่อนส่งไฟล์มาพิมพ์ ก็ไม่จำเป็นต้องแตะยืนยัน เครื่องพิมพ์จะเริ่มพิมพ์โดยอัตโนมัติ

การส่งงานพิมพ์จาก PreForm ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

ก่อนที่จะส่งไฟล์ ให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับโปรแกรม PreForm ก่อนผ่านเครือข่าย Wi-Fi, USB, หรือ Local Area Network (LAN)

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ PreForm ด้วย Wi-Fi

Formlabs แนะนำให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่าน Wi-Fi เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และติดตามการพิมพ์ผ่าน Dashboard หากปุ่ม Upload Job สีส้มไม่สามารถกดได้ให้ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่า:

 1. ตรวจสอบว่าไม่มีการเปิดโปรแกรม PreForm ซ้ำซ้อนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน
 3. หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไม่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับเครื่องพิมพ์ ให้บันทึกงานของคุณก่อน แล้วปิดโปรแกรม PreForm
 4. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับเครือข่ายเดียวกันกับเครื่องพิมพ์ เปิดโปรแกรม PreForm อีกครั้ง แล้วเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์

ส่งไฟล์งานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์

หลังจากที่สร้าง support และ หันทิศทางของโมเดลในโปรแกรม PreForm เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่มสีส้ม Start a print ที่แถบเครื่องด้านซ้าย

ข้อสังเกต:

อย่าตัดการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ระหว่างที่กำลังส่งไฟล์

ดูชนิดของวัสดุที่จะพิมพ์ให้ตรงกัน

เครื่องพิมพ์จะแจ้งเตือนเมื่อวัสดุที่กำหนดในโปรแกรม กับวัสดุจริงที่ใส่อยู่ในเครื่องพิมพ์ไม่ตรงกัน ให้ปฏิบัติตามข้อความที่แจ้งบนหน้าจอสัมผัสในการยืนยันชนิดของเรซิน และถาดเรซินให้ตรงกับที่กำหนดใน PreForm

เคล็ดลับ:

เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด โปรดเขย่าขวดเรซินทุกๆ สองสัปดาห์เพื่อให้เนื้อเรซินเข้ากันได้ดี

ยืนยันงานพิมพ์บนหน้าจอสัมผัสของเครื่องพิมพ์

ในหน้าแรกของจอสัมผัสของเครื่องพิมพ์จะแสดงว่าไฟล์ FORM กำลังถูกส่งมา เมื่อส่งเสร็จเรียบร้อยคุณจะสามารถเลือกไฟล์ที่จะพิมพ์ได้จาก Queue

ในการยืนยันการพิมพ์บนหน้าจอสัมผัส:

 • สำหรับเครื่อง Form 2 เลือกงานที่จะพิมพ์จากหน้าจอเริ่มต้น หรือ Queue จากนั้นกดปุ่มบนเครื่องเพื่อยืนยัน
 • สำหรับเครื่อง Form 3/Form 3B แต่ที่ปุ่ม Print บนหน้าจอเริ่มต้นหลังจากที่เลือกงานที่จะพิมพ์จาก Queue แล้ว

การจัดการงานที่ส่งไปแล้ว

เครื่องพิมพ์จะบันทึกไฟล์ในรูปแบบของ FORM ที่ส่งไปยังเครื่องพิมพ์แล้วใน Queue เพื่อนำไปพิมพ์ได้ในภายหลัง

การสั่งพิมพ์งานที่เคยพิมพ์ไปแล้ว

การสั่งพิมพ์งานที่บันทึกอยู่เครื่อง:

 1. ตรวจสอบเรซิน และถาดเรซิน ให้ตรงกับที่ตั้งไว้ในไฟล์งาน
 2. เลือกชื่อไฟล์งานที่ต้องการพิมพ์ใน Queue บนหน้าจอสัมผัส
 3. ยืนยันการสั่งพิมพ์

 การลบไฟล์งาน

ในการลบไฟล์งาน:

 1. แตะที่ Queue บนหน้าจอสัมผัส
 2. เลือกชื่อไฟล์ที่จะลบใน Queue.
 3. แตะที่ Delete.

 การจัดการเครื่องพิมพ์ระหว่างงานพิมพ์

เครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs ถูกออกแบบให้เปิดใช้งานตลอดเวลาแม้ไม่ได้พิมพ์งาน หากต้องการปิดเครื่องให้ถอดสายไฟฟ้าออกจากเครื่อง

โหมดพักเครื่อง (รุ่น Form 2 เท่านั้น)

การพักเครื่องจะเป็นการปิดหน้าจอสัมผัสเมื่อเครื่องไม่ได้ถูกใช้งาน วิธีพักเครื่องชั่วคราว:

 1. กดปุ่มบนเครื่องค้างไว้ประมาณ 10 วินาที จอภาพจะดับไป
 2. กดปุ่มบนเครื่องอีกครั้งหนึ่งเพื่อเรียกกลับมาในโหมดปรกติ

 

Connecting to your printer

การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

This article applies to Form 2, Form 3, Form 3B

 

เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับเครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs เพื่อส่งไฟล์และจัดการเครื่องพิมพ์ผ่าน Wi-Fi, USB, และ Ethernet 

ก่อนเริ่ม ควรแน่ใจว่าได้ติดตั้งโปรแกรม PreForm ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว 

เครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs เริ่มตั้งแต่รุ่น Form 2 ก็สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ได้แล้ว สำหรับการส่งไฟล์แบบรีโมท และการติดตามดู เครื่องพิมพ์สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบสาย (Ethernet) และแบบไร้สาย (Wi-Fi) ได้ โปรแกรม PreForm ต้องเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายเดียวกันกับเครื่องพิมพ์เพื่อให้สามารถส่งไฟล์งานไปได้ สำหรับเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows โปรดแน่ใจว่ามีการติดตั้งโปรแกรม Bonjour เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมนี้จำเป็นต้องใช้ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การเชื่อมต่อด้วยสาย USB ยังสามารถกระทำได้ในขณะที่เครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับระบบเครือข่าย

เคล็ดลับ

เมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว คุณสามารถตรวจสอบสถานะปัจจุบัน และความคืบหน้าของงานพิมพ์ได้จาก Dashboard. 

มีอยู่ 3 วิธีที่จะเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับเครื่องพิมพ์ (เครื่อง Form 2 และใหม่กว่า):

1. USB

ใช้สาย USB ที่มีมาให้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์ได้โดยตรง เสียบปลายด้านหนึ่งของสาย USB เข้ากับด้านหลังของเครื่องพิมพ์ และปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

2. Ethernet

ด้านหลังของเครื่องพิมพ์จะมีจุดเชื่อมต่อ RJ-45 Ethernet LAN Port ใช้สาย CAT-5 Ethernet ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในองค์กรของคุณ เสียบปลายสายด้านหนึ่งเข้ากับช่องนี้ และปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับเครือข่าย

FORM 2 FORM 3/FORM 3B
10BASE-T/100BASE-TX Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Ethernet

3. Wi-Fi 

เครื่องพิมพ์ตั้งแต่รุ่น Form 2 เป็นต้นมาจะมี Wi-Fi ฝังอยู่ในเครื่อง ใช้จอแสดงผลตั้งค่าในการเชื่อมต่อเครือข่าย

  FORM 2 FORM 3/FORM 3B
Connection type IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi
Frequency 2.4 GHz 2.4 GHz / 5 GHz
Security WEP / WPA WPA / WPA2

การตั้งค่า IP ด้วยตัวเอง

เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายด้วย Ethernet หรือ Wi-Fi แล้ว เครื่องพิมพ์ก็จะสามารถกำหนดค่า IP คงที่

 1. เมื่อมีเครือข่ายแล้วที่พร้อมเชื่อมต่อด้วยสาย Ethernet หรือ Wi-Fi แล้วให้เปิดเมนู Settings บนจอแสดงผลที่เครื่องพิมพ์
  • สำหรับการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi ให้เลือก Wi-Fi จากนั้นเลือกเครือข่ายที่ีต้องการ
  • สำหรับการเชื่อมต่อด้วย Ethernet เลือกเป็น Ethernet.
 2. แตะเปลี่ยนการตั้งค่า Manual IP ให้เปิด (ON) แล้วกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, และ Name Server ให้ถูกต้อง

 

Leveling the printer

ตั้งระดับเครื่องพิมพ์

This article applies to Form 2, Form 3, Form 3B

 

เครื่องพิมพ์จะต้องถูกตั้งระดับให้เรียบร้อยก่อน มิฉะนั้นพิมพ์ไม่ได้

เชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับที่ผนังเพื่อเปิดเครื่อง สำหรับรุ่น Form 2 กดปุ่มที่อยู่ด้านหน้าเครื่องพิมพ์ครั้งหนึ่งเพื่อให้เครื่องกลับมาทำงาน หากเครื่องพิมพ์จำเป็นต้องตั้งระดับ หน้าจอแสดงผลจะแจ้งให้คุณทำการตั้งระดับ

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ ในการปรับระดับขาตั้งใต้เครื่องด้วยเครื่องมือปรับที่เป็นรูปวงกลมตามจุดที่แสดงบนหน้าจอ ให้หมุดแผ่นปรับระดับตามเข็มนาฬิกาเพื่อยกให้สูงขึ้น และทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับให้ต่ำลง

เมื่อจอภาพแจ้งว่าเครื่องพิมพ์ได้ระดับแล้ว ก็เริ่มพิมพ์ได้

Formlabs Manuals and documentation

คู่มือ และเอกสาร

ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดคู่มือ และเอกสารได้ตามรายการด้านล่างนี้

This article applies to Form 2, Form 3, Form 3B

Form 3/Form 3B

TITLE AVAILABLE LANGUAGES
Form 3 manual (PDF) EN DE ES IT
Form 3B manual (PDF) EN DE ES IT
Form 3 Quick Start Guide (article) EN DE ES FR IT JA ZH
Form 3 Quick Start Guide (PDF) EN DE ES FR IT JA ZH
Safety with Formlabs SLA printers (article) EN DE ES FR IT JA ZH
Form 3 safety booklet (PDF) EN

Form 2

TITLE AVAILABLE LANGUAGES
Form 2 manual (PDF) EN DE ES FR IT JA ZH
Form 2 Quick Start Guide (article) EN DE ES FR IT JA ZH
Form 2 Quick Start Guide (PDF) EN
Safety with Formlabs SLA printers (article) EN DE ES FR IT JA ZH
Form 2 safety booklet (PDF) EN
Form 2 3D glossary EN DE ES FR IT JA ZH

Form Wash and Form Cure

TITLE AVAILABLE LANGUAGES
Form Wash Quick Start Guide (PDF) EN                              
Form Cure Quick Start Guide (PDF) EN
Form Wash safety booklet (PDF) EN
Form Cure safety booklet (PDF) EN

Safety with Formlabs SLA printers

ความปลอดภัยกับเครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs

This article applies to Form 2Form 3Form 3B

เครื่องพิมพ์ Formlabs SLA เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำที่ต้องการการดูแลรักษา และเอาใจใส่เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย โปรดทำตามมาตรการความปลอดภัยตามรายการด้านล่างนี้ในระหว่างการใช้งานเครื่องพิมพ์

 

ตลอดทั้งคู่มือนี้และเอกสารอื่นๆ การแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัยจะแสดงด้วยข้อความและสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐาน อ่านคำจำกัดความของสัญลักษณ์ต่างๆ ด้านล่างนี้เพื่อทำความเข้าใจ และมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของคุณอย่างไร

สัญลักษณ์ คำจำกัดความ
อันตราย แสดงถึงระดับความอันตรายขั้นสูง หากละเลยอาจทำให้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได้
เตือน แสดงถึงระดับความอันตรายปานกลาง หากละเลยอาจทำให้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได้
ระวัง แสดงถึงระดับความอันตรายต่ำ หากละเลยอาจทำให้บาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางได้
สังเกต แสดงถึงข้อมูลที่มีความสำคัญซึ่งไม่เกี่ยวกับอันตราย หากละเลยอาจทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง หรือทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย
เตือน:

แสงเลเซอร์เป็นอันตรายต่อดวงตา หลีกเลี่ยงการมองไปยังแสง

อันตราย:

Isopropyl alcohol เป็นสารเคมีที่ติดไฟได้ง่าย

การใช้งานทั่วไป

เครื่องพิมพ์ Formlabs SLA มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการขึ้นรูปงานสามมิติ โปรดอ่านคู่มือการใช้งาน การแนะนำด้านความปลอดภัย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาว่าเครื่องพิมพ์นี้เหมาะกับงานที่คุณกำลังจะใช้งานหรือไม่

คำเตือน:

 • การใช้งานทั่วไป: คุณมีอิสระในการเลือกใช้เครื่องพิมพ์สามมิติระบบ SLA ของ Formlabs ตามที่เห็นสมควร และการออกแบบหรือวัสดุใดๆ สำหรับการใช้งาน และจุดประสงค์ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องพิมพ์ Formlabs ไม่สามารถรับผิดชอบในการสูญเสีย ตาย หรือบาดเจ็บของผู้ใช้งาน หรือกับบุคคลที่สามในการใช้สินค้าของ Formlabs และ Formlabs จะไม่รับผิดชอบทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยของการใช้งานด้วยความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะอย่าง  ความเสียหายโดยมิได้ตั้งใจ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการใช้งานดังกล่าวโดยที่ Formlabs ไม่คาดฝันหรือไม่อาจล่วงรู้มาก่อน
 • การใช้งานทางการแพทย์: Formlabs ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ Formlabs เป็นผู้จัดหาเครื่องมือและวัสดุที่สามารถใช้ได้กับการใช้งานที่หลากหลาย แต่ไม่ได้รับรองความปลอดภัยหรือความมีประสิทธิภาพในเครื่องมือที่ผลิตจากเครื่องของ Formlabs สินค้าของ Formlabs บางอย่างเช่น “biocompatible” resins ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เข้ากับมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานที่กำหนด และข้อกำหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องอาจถูกระบุไว้ในเอกสารข้อมูลทางเทคนิค และได้รับการทดสอบตามข้อกำหนดพิธีการสำหรับมาตรฐานและข้อกำหนดนั้นๆ Biocompatible resins เป็นสินค้าพิเศษ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้แพทย์ใช้งานโดยเฉพาะ และต้องใช้งานตามข้อแนะนำที่กำหนดไว้เท่านั้น
 • การดัดแปลง: ห้ามดัดแปลง — เครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs ถูกกำหนดให้ใช้งานอย่างที่เป็นอยู่ การดัดแปลงเครื่องพิมพ์โดยไม่ได้รับความยินยอมด้วยลายลักษณ์อักษรจาก Formlabs จะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง และอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายใช้การไม่ได้ นอกจากนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างการอีกด้วย
 • คู่มือการใช้งาน: อ่านและทำความเข้าใจในคู่มือการใช้งาน และข้อแนะนำความปลอดภัย ก่อน เริ่มใช้งานเครื่องพิมพ์ หากละเลยอาจเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
ระวัง:

 • อันตรายจากการยก: เครื่องพิมพ์อาจจะสร้างความยากลำบากในการยกด้วยคนๆ เดียว โปรดพิจารณาถึงน้ำหนัก และขนาดของเครื่องพิมพ์ก่อนขนย้าย และติดตั้ง
 • ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว: เครื่องพิมพ์ของ Formlabs ประกอบด้วยมอเตอร์ และชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวได้ อย่าเปิดฝาครอบจนกว่าจอภาพจะแสดงข้อความว่าการพิมพ์ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
  เครื่องพิมพ์ของ Formlabs มีระบบป้องกันเมื่อฝาครอบถูกเปิด เครื่องพิมพ์จะหยุดทำงาน แต่หากระบบเกิดความผิดพลาด หรือขัดข้องอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการถูกหนีบอัดหรือพันกันก็ได้ 

เลเซอร์

เครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs เป็นสินค้าที่มีเลเซอร์ซึ่งอยู่ใน Class 1 ซึ่งปลอดภัยกับดวงตาตลอดเวลาในสภาวะการทำงานปรกติ ต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการสัมผัสแสงเลเซอร์โดยไม่ตั้งใจ

เอกสารรับรองเกี่ยวกับแสงเลเซอร์

FORM 2 FORM 3/FORM 3B
 • IEC 60825-1:2007
 • EN 60825-1:2007
 • FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.
 • IEC 60825-1:2014
 • EN 60825-1:2014
 • FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.

 

คำเตือน:

 • การบำรุงรักษาที่ไม่ได้รับอนุญาต: Class 1 Laser Product (diode: 405nm; max output: 250 mW). การถอดฝาปิดตัวเครื่องจะต้องกระทำโดยได้รับอนุญาตจาก Formlabs หรือโดยผู้จำหน่ายผู้ได้รับการรับรองเท่านั้น ถอดสายไฟฟ้าออกจากตัวเครื่องก่อนทุกครั้งที่จะถอดฝาตัวเครื่องออก

 

ระวัง:

 • การสัมผัสรังสี: การใช้งาน หรือการปรับเปลี่ยน หรือการกระทำใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ถูกกำหนดไว้อาจเสี่ยงต่ออันตรายจากการสัมผัสรังสีเลเซอร์ (class 3B).

Isopropyl alcohol (IPA)

IPA ทำละลายเรซิ่นเหลวได้ ทำให้มันสามารถล้างโมเดลที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs เสร็จแล้วและใช้ล้างเรซินที่หกเลอะ โปรดทำตามคำแนะนำในการจัดการ การเก็บรักษา และการกำจัด IPA

อันตราย:

 • อันตรายจากไฟ: IPA เป็นสารไวไฟ โปรดเก็บในภาชนะที่ปิด และเก็บให้ห่างจากเด็ก
ระวัง:

 • การกำจัด: อ้างอิง Safety Data Sheet (SDS) และ ขั้นตอนการกำจัด IPA ของหน่วยงานในพื้นที่ของท่าน
 • การระคายเคืองผิวหนัง และการสูดดม: ใส่ถุงมือป้องกันไว้เสมอ และทำงานในที่ ๆ อากาศถ่ายเทสะดวก

เรซิน

เครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs พิมพ์ขึ้นรูปงานโดยใช้เรซินแบบโพลีเมอร์เหลวไวแสง โปรดตรวจสอบเอกสาร Safety Data Sheet (SDS) และอ้างอิงข้อมูลในนั้นเพื่อความเข้าใจการจัดการ และความปลอดภัยเกี่ยวกับเรซินของ Formlabs 

คำเตือน:

 • อันตรายจากความเป็นพิษ: ห้ามกินเรซินเข้าไปไม่ว่าจะอยู่ในสภาพของเหลว หรือของแข็ง หากกลืนเข้าไปให้พบแพทย์โดยทันที ติดต่อ ChemTel ตามข้อมูลด้านล่างได้ 24 ชั่วโมง
  • อเมริกาเหนือ: +1 800 255 3924
  • ทั่วโลก: +01 813 248 0585
  • Reference Contract Number: MIS4707563
 • ความปลอดภัยทั่วไป: โปรดตรวจสอบเอกสาร Safety Data Sheet (SDS) และอ้างอิงข้อมูลในนั้นเพื่อความเข้าใจการจัดการ และความปลอดภัยเกี่ยวกับเรซินของ Formlabs ในกรณีฉุกเฉินที่เกี่ยวกับเรซิน ให้อ้างอิง SDS และไปพบแพทย์ในทันที
 • การระคายเคืองผิวหนัง: เรซินทำให้ระคายเคืองผิวหนัง หรือทำให้เกิดอาการแพ้ได้ โปรดใส่ถุงมือป้องกันทุกครั้งเมื่อทำงานกับเรซิ่นเหลว หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำ และสบู่นาน ๆ
ระวัง:

 • อันตรายจากเรซินหก (ถาดเรซิน): เรซิ่นอาจจะหกออกมาจากถาดหากเอียงถาดมากกว่า 5-10° ให้ถือถาดเรซินให้ได้ระดับด้วยสองมือ ในการตรวจสอบและทำความสะอาดด้านใต้ถาด ให้เทเรซินออกก่อนเพื่อป้องกันการไหลเลอะเทอะ
 • อันตรายจากเรซินหก (ขวดเรซิน): อย่าแกะวาล์วยางใต้ขวดออก วาล์วนี้จะควบคุมการไหลของเรซิน หากแกะออกจะทำให้เรซินไหลไม่หยุด และทำลายเครื่องพิมพ์อย่างรุนแรง ซึ่งไม่อยู่ในการรับประกัน

เครื่องมือ

เครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs มาพร้อมกับเครื่องมือหลายชิ้น เครื่องมือเหล่านี้มีความแหลมคมซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ โปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง

ระวัง:

 • อันตรายจากการถูกบาด: การใช้เครื่องมือที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ เช่นคีมตัด เหล็กขูด ฯลฯ บนพื้นผิวที่ลื่น เช่น แท่นพิมพ์ที่มีเรซินเหลวเคลือบอยู่ อาจทำให้พลาดบาดเจ็บได้ ให้หันด้านที่มีคมของเครื่องมือออกจากตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาตัด หรือแซะชิ้นงาน
 • อันตรายจากการบาดเจ็บที่ดวงตา: การตัด support บางครั้งอาจเกิดการแตกหัก และมีการกระเด็นมาถูกดวงตา โปรดสวมใส่แว่นนิรภัย และถุงมือเพื่อป้องกัน

การบำรุงรักษา

เครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาเป็นประจำ และอาจจะต้องมีการซ่อมแซมบ้างเป็นครั้งคราว โปรดทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และคำแนะนำเกี่ยวกับความความปลอดภัยเมื่อทำการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์

อันตราย:

 • อันตรายเกี่ยวกับไฟฟ้าดูด: การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ขณะที่ยังเชื่อมต่อสายไฟฟ้าอยู่มีความเสียงต่อการเกิดไฟฟ้าดูด ห้ามถอดฝาครอบด้านหลังเครื่องเมื่อเชื่อมต่อสายไฟฟ้าอยู่
คำเตือน:

 • การตรวจสอบดูแล: Formlabs ได้เตรียมข้อมูลแนะนำให้กับผู้ที่คุ้นเคย และไม่คุ้นเคยกับเครื่องพิมพ์ในการติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs เครื่องพิมพ์ควรได้รับการดูแลจากผู้ที่ได้รับการรับรอง และอบรมแล้วเท่านั้น
 • การดัดแปลง: ห้ามเปิดฝาครอบเครื่อง และ/หรือตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่องพิมพ์เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำจาก Formlabs หรือผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้ง ขั้นตอนที่เกี่ยวกับการเปิดฝาครอบเครื่อง และ/หรือตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่องพิมพ์ควรทำโดยผู้มีความชำนาญ ภายใต้คำแนะนำจาก Formlabs หรือผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งเท่านั้น
 • การบำรุงรักษาโดยไม่ได้รับอนุญาต: การถอดชิ้นส่วน หรือการซ่อมที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหาย และทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล: สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ทำการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ และใช้เครื่องมือเท่าที่แนะนำไว้เท่านั้น
 • ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว: ถอดสายไฟฟ้าออกก่อนเสมอก่อนเริ่มทำการบำรุงรักษา ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวและ lead screws อาจทำให้เกิดอันตรายจากการบดอัด หรือการพันกันได้

การรบกวนจากคลื่นวิทยุ

ข้อสังเกต:

อุปกรณ์นี้ได้ทดสอบแล้วว่าเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ Class B digital device เป็นไปตาม CFR Title 47, Part 15 of FCC Rules ข้อกำหนดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากการรบกวนเมื่ออุปกรณ์นี้เปิดใช้งานในพื้นที่สาธารณะ อุปกรณ์นี้ก่อกำเนิด ใช้งาน และแผ่คลื่นพลังงานวิทยุ และหากไม่ได้ติดตั้งตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้งานอาจเกิดการรบกวนอย่างมากกับการสื่อสาร การใช้งานอุปกรณ์นี้ภายในที่พักอาศัยอาจเกิดการรบกวนซึ่งผู้ใช้งานจะต้องแก้ไขด้วยตัวเอง

Quick Start Guide (Form 3/Form 3B)

คู่มือการใช้งานฉบับย่อ

คู่มือนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น Form 3Form 3B

ในคู่มือฉบับนี้จะแสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ การติดตั้งครั้งแรก และการพิมพ์ ข้อมูลโดยละเอียดมากกว่านี้โปรดศึกษาจาก Form 3/Form 3B manual and safety documentation.

คำเตือน:

อ่านและทำความเข้าใจในหัวข้อ safety instructions ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องพิมพ์ Form 3/Form 3B.

ส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์

 1. Resin Cartridge-ขวดเรซิน
 2. Status light-ไฟแสดงสถานะ
 3. Cover-ฝาปิด
 4. Build Platform-แท่นพิมพ์
 5. Resin Tank-ถาดเรซิน
 6. Touchscreen-จอสัมผัส
 7. Status light-ไฟแสดงสถานะ
 8. Leveling disc-แผ่นปรับระดับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์ โปรดศึกษาจาก: Product glossary (Form 3/Form 3B).

ปลดล็อก:

มีเดือยเหล็กล็อกชุด Light Processing Unit (LPU) อยู่ในเครื่องเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างขนส่ง

ข้อสังเกต:

ปลดตัวล็อกออกก่อนที่จะต่อสายไฟฟ้าเข้ากับเครื่องพิมพ์

วิธีการปลดตัวล็อกชุด LPU จากตำแหน่งที่ติดตั้งมาจากโรงงาน:

   1. มองหาเดือยเหล็ก (A) ที่อยู่ติดกับชุด LPU

   2. คลายเกลียว (B) และนำทั้งหมดออกจากตัวเครื่อง

   3. เก็บสกรูหางปลาและเดือยเหล็กไว้กับบรรจุภัณฑ์ของเครื่องพิมพ์ อย่าทำหาย เมื่อจะมีการเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์จะต้องนำกลับไปยึด LPU เพื่อความปลอดภัย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลดล็อก LPU โปรดศึกษาจาก: receiving and unboxing the Form 3/Form 3B.

เปิดเครื่อง

วางเครื่องพิมพ์ลงบนพื้นที่เรียบได้ระดับ ต่อสายไฟฟ้าเข้ากับเครื่องพิมพ์ที่ช่องเสียบด้านหลังเครื่อง


ติดตั้ง

ทำตามคำแนะนำแต่ละขั้นตอนที่แสดงอยู่บนหน้าจอสัมผัสจนจบ:

 1. Level your printer.- ปรับระดับเครื่องพิมพ์
 2. Set up a network connection.- เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
 3. Insert consumables: the resin cartridge, resin tank, and build platform.- ใส่วัสดุพิมพ์ ขวดเรซิน ถาดเรซิน และแท่นพิมพ์

ขั้นต่อไป

เมื่อติดตั้งตัวเครื่อง Form 3/Form 3B เรียบร้อยแล้วให้ดาวน์โหลดโปรแกรมในการสั่งงานเครื่องพิมพ์ชื่อ Preform ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ https://support.formlabs.com/s/article/PreForm-Release-Notes?language=en_US

ขั้นที่ 1: เตรียมไฟล์งานเพื่อพิมพ์

หลังจากดาวน์โปลด PreForm แล้ว ให้อ่านบทความเกี่ยวกับ designing successful 3D models และ using PreForm เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมรวมถึงการตั้งค่าต่างๆ เพื่อเตรียมพิมพ์

หากเปิดโปรแกรมเป็นครั้งแรก จะมีตัวช่วยแนะนำการโปรแกรมแสดงให้เห็น หรือคลิก Help > Show Onboarding Tutorial เพื่อดูคำแนะนำเมื่อใดก็ได้

เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ส่งไฟล์ไปยังเครื่องพิมพ์ และเริ่มต้นพิมพ์ (ศึกษาเพิ่มเติม send your print to your Form 3/Form 3B)

ขั้นที่ 2: เริ่มต้นพิมพ์

หากคุณได้ติดตั้งขวดเรซิน ถาดเรซิน และแท่นพิมพ์แล้วตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มติดตั้ง เครื่องพิมพ์ของคุณก็ควรพร้อมที่จะเริ่มพิมพ์ได้ในทันที ตรวจสอบและยืนยันการเริ่มพิมพ์บนหน้าจอสัมผัสอีกครั้งหนึ่ง Confirm the print 

ขั้นที่ 3: ลงทะเบียนเครื่องของคุณกับ Dashboard

Add your printer to Dashboard – เพิ่มรายชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณลงใน Dashboard เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานพิมพ์ จัดการเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ อ่านบทความเกี่ยวกับ Dashboard เพิ่มเติมที่ Using Dashboard

ขั้นที่ 4: เสร็จสิ้นการพิมพ์

เมื่อโมเดลของคุณพิมพ์เสร็จเรียบร้อย ให้ถอดแท่นพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ ล้างเรซินส่วนเกินออกจากโมเดล แล้วอบด้วยแสงยูวี จากนั้นตัดเสา support ออก อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SLA basic finishing steps

ขั้นที่ 5: ระหว่างงานพิมพ์

ระหว่างการพิมพ์แต่ละครั้งโปรดรักษาความสะอาดของเครื่องพิมพ์(keep your Form 3/Form 3B clean) ระวังน้ำเรซินหกเลอะเทอะ (spilled resin) ดูแลถาดเรซินให้ดี (Form 3/Form 3B resin tank) ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกันความสำเร็จในการพิมพ์ และคงการพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงเอาไว้

Receiving and unboxing your Form 3/Form 3B

การติดตั้ง และการแกะกล่อง Form 3/Form 3B ของคุณ

This article applies to Form 3, Form 3B

 

ทำความรู้จักกับเครื่องพิมพ์ Form 3/Form 3B ของคุณ ข้อมูลการแกะกล่อง ติดตั้ง และอุปกรณ์ต่างๆ ที่คุณจะได้รับแสดงไว้ที่นี่แล้ว

Form 3 Unboxing – Let’s Begin

ชุด Form 3/Form 3B ประกอบด้วย:

ในชุดมาตรฐานของ Form 3/Form 3B จะถูกส่งมาหลายกล่อง ประกอบด้วย: Printer-เครื่องพิมพ์, Finish Kit-ชุดล้าง, Resin Tank-ถาดเรซิน, และ Build Platform-แท่นพิมพ์. ซึ่ง Resin Tank, Build Platform, และ อุปกรณ์เพิ่มเติมจะถูกแยกส่งเป็นกล่องต่างหากจากเครื่องพิมพ์

From left, the three standard shipment boxes: Resin Cartridge, Printer, and Finish Kit.

ขนาด และน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ต่างๆ:

FORM 3/FORM 3B PRINTER FORM 3/FORM 3B FINISH KIT RESIN CARTRIDGE FORM 3/FORM 3B RESIN TANK FORM 3/FORM 3B BUILD PLATFORM
Dimensions 22.5 × 20 × 27 in

(57 × 51 × 69 cm)

8 × 8 × 9 in

(46 × 23 × 23 cm)

9.5 × 8 × 3 in

(24 × 20 × 8 cm)

14 × 11.8 × 3.3 in

(35 × 30 × 8 cm)

7 × 6.75 × 3 in

(18 × 17 × 8 cm)

Weight 50 lb

(22.7 kg)

6.6 lb

(3 kg)

3.3 lb

(1.5 kg)

3.1 lb

(1.4 kg)

1.5 lb

(0.67 kg)

Contents Form 3/Form 3B printer see Finish Kits single cartridge single resin tank single build platform

ข้อสังเกต: สายไฟฟ้าของเครื่องพิมพ์ และสาย USB จะอยู่ที่ฝาครอบโฟมภายในเครื่องพิมพ์ Form 3/Form 3B

ก่อนทำการติดตั้งเครื่อง Form 3/Form 3B ของคุณ

เตรียมพื้นที่ที่จะวางเครื่องพิมพ์ Form 3/Form 3B ของคุณ พร้อมกับอุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. เลือกสถานที่ที่มั่นคง ผิวเรียบได้ระดับเพื่อวางเครื่อง Form 3/Form 3B เผื่อพื้นที่อย่างน้อย กว้าง 16 นิ้ว (41 ซม.) ลึก 21 นิ้ว (53 ซม.) และสูง 31 นิ้ว (79 ซม.) เพื่อความสะดวกในการทำงาน และเผื่อพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อวางชุดล้างด้วย
 2. ดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม PreForm
 3. จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมเช่น:
  • กระดาษทิชชู่
  • แอลกอฮอล์ชนิด Isopropyl alcohol (ความเข้มข้น 90% หรือสูงกว่า)
 4. เตรียมพื้นที่ที่สะอาด แห้ง และห่างจากแสงแดดส่องถึง เพื่อเก็บถาดเรซิน และขวดเรซิน

Isopropyl alcohol เป็นสารที่แนะนำให้ใช้ในการล้างงานพิมพ์ และทำความสะอาดเรซินเหลวหลังจากที่พิมพ์เสร็จแล้ว ควรมีกระดาษทิชชู่ไว้เสมอเพื่อใช้ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน และในการพิมพ์

การแกะกล่องเครื่อง Form 3/Form 3B ของคุณ

บรรจุภัณฑ์ของ Form 3/Form 3B ถูกออกแบบให้สามารถปกป้องเครื่องพิพม์ของคุณในระหว่างการขนส่ง

เคล็ดลับ:

โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์ของเครื่องพิมพ์ไว้เพื่อการขนย้ายเครื่องพิมพ์ของคุณ การรับการบริการในช่วงรับประกันจำเป็นต้องใช้กล่องเดิมเครื่องพิมพ์นั้นด้วย

 1. เปิดกล่องจากด้านบน
 2. นำโฟมด้านบนออก จะมีคู่มือฉบับย่อ และข้อมูลความปลอดภัย

      3.ใช้มือจับช่องที่เตรียมไว้แล้วยกเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง

       4. นำเครื่องพิมพ์ออกจากถาดรอง แล้ววางลงบนพื้นที่ๆ เตรียมไว้

       5. แกะพลาสติกที่หุ้มตัวเครื่องออก

       6. เปิดฝาครอบด้านบนของเครื่องพิมพ์

       7. ภายในเครื่อง Form 3/Form 3B จะมีเดือยที่ทำหน้าที่ยึดชุด Light Processing Unit หรือ LPU ให้อยู่กับที่ในระหว่างการขนส่ง ตัวถังของ LPU จะอยู่ในตัวเครื่องชิดกับด้านขวาของเครื่อง ให้มองหาเดือยสีฟ้าที่อยู่ ติดกับตัวถังของ LPU

        8. อ่านข้อความบนสติกเกอร์ที่ปิดทับ LPU แล้วแกะสติกเกอร์ออกได้

        9. คลายเกลียวของ thumb screws ทั้งสองอัน และนำเดือยสีฟ้านั้นออกมา เก็บ thumb screws และเดือยไว้กับบรรจุภัณฑ์ของเครื่องพิมพ์

      10. เชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้ากับปลั๊กไฟในบ้าน เครื่องพิมพ์จะเปิดโดยอัตโนมัติ

ปฏิบัติตามข้อความที่ปรากฎบนหน้าจอแสดงผล เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ติดตั้งชุดล้าง และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

 

ชื่อประจำเครื่อง

เครื่องพิมพ์ของ Formlabs ทุกเครื่องจะมีชื่อประจำเครื่องแทนที่จะเป็นหมายเลขประจำเครื่อง ชื่อประจำเครื่องนี้จะใช้ในการระบุตัวเครื่อง และใช้ตรวจสอบประวัติการใช้งาน การขาย การซ่อม และช่วยแยกแยะในกรณีที่มีเครื่องพิมพ์หลายเครื่องในเครือข่ายขององค์กร ชื่อประจำเครื่องจะอยู่ด้านหลังของตัวเครื่องโดยมีรูปแบบดังนี้ “AdjectiveAnimal.”

สำหรับเครื่อง Form 3/Form 3B จะแสดงที่จอแสดงผลด้วย วิธีการเปิดดูโดยแตะที่รูปเครื่องพิมพ์ แล้วเลือก Your Printer ชื่อประจำเครื่องจะแสดงที่มุมบนขวาของจอแสดงผล

5 เครื่องมือฟรีในการซ่อมไฟล์ STL และวิธีทำ

5 เครื่องมือฟรีในการซ่อมไฟล์ STL และวิธีทำ

ไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบหรือวิศวกรจำเป็นต้องใช้ซอฟแวร์สำหรับการออกแบบ หรือซ่อมแซมโมเดลสามมิติเพื่อส่งไปพิมพ์ ทุกวันนี้เราไม่ต้องมาปรับโครงสร้างของโมเดลด้วยตัวเองแล้ว มีซอฟแวร์มากมายทั้งที่จัดการไฟล์ให้อัตโนมัติ หรือเลือกที่จะเลือกจัดการเองก็ได้ ซอฟแวร์แบบอัตโนมัติสามารถจัดการไฟล์ที่มีปัญหาเล็กๆ เท่านั้น เช่นรูรั่ว ผนังที่ปิดไม่สนิท แต่โมเดลที่มีปัญหาใหญ่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมต่างหากที่มีความสามารถพอสมควร 

ในบทความนี้จะอธิบายถึงขั้นตอน และรายละเอียดในการซ่อมไฟล์โมเดลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทั้ง 5 โปรแกรม

ทำไมต้องซ่อมไฟล์ STL?

โดยปรกติแล้วนักออกแบบจะสร้างโมเดลโดยใช้การสร้างพื้นผิวที่มีความละเอียดซับซ้อน ซึ่งเกิดจากการคำนวณรูปร่างของส่วนโค้งและเส้นคลื่น สำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ ส่วนของพื้นผิวจะถูกแปลงให้เป็นโครงตาข่ายโดยมีจุดเชื่อมเป็นรูปสามเหลี่ยม

ในการแปลงโครงตาข่ายจะคล้ายกับการระเบิดเอาพื้นผิวที่เรียบเนียนสวยงามออกไป แล้วเรียงกลับเข้ามาใหม่เป็นชิ้นย่อยๆ ให้เหมือนต้นฉบับมากที่สุด หากทำได้ไม่ดีก็จะเกิดพื้นผิวที่หยาบ มีรูโหว่ เศษขยะที่ลอยตัว หรือมีส่วนของสามเหลี่ยมที่ตัดกันเองซึ่งไม่ควรจะมีอยู่ ณ ตรงนั้น หากทำออกมาได้ดีก็จะมีผิวที่เรียบร้อย ไม่มีรูโหว่ และเหมือนต้นฉบับมากที่สุด

ตัวอย่างโมเดลที่่มีข้อบกพร่องมากมาย

จะซ่อมแซมไฟล์งาน STL ได้อย่างไร?

ขั้นตอนการซ่อมไฟล์มีดังนี้

 1. Auto-repair เป็นการใช้ระบบอัตโนมัติของซอฟแวร์ ในการปิดผิว ปิดรูโหว่ และซ่อมผิวที่ตัดกันเอง
 2. Separating shells พื้นผิวของโมเดลที่ประกอบด้วยรูปสามเหลี่ยม อาจจเกิดการเชื่อมต่อกันอย่างไม่ถูกต้อง มีส่วนเกินซึ่งจะถูกลบออกไป
 3. Closing holes, bridging gaps บางโปรแกรมจะมีการปิดผิวหลายรูปแบบเช่น แบบแผ่นเรียบ แบบต่อเนื่อง หรือแบบอิสระ
 4. Resolving overlaps and intersections แบบนี้จะต้องทำการคำนวณโครงตาข่ายในส่วนนั้นๆ ใหม่ทั้งหมด
 5. กรองเอาส่วนที่เป็น double faces, double vertices, inverted normals, and sharp, narrow triangles ออกไป
 6. Stitching ปิดมุมที่ไม่เชื่อมกัน และคงช่องเปิดเอาไว้
 7. Manual repair ลบ และสร้างโครงตาข่ายด้วยตนเอง
 8. Remeshing จัดเรียงโครงตาข่ายใหม่ให้เหมาะสม
 9. Exporting บันทึกโครงตาข่ายที่ต้องการ

รูปแบบของไฟล์ที่เป็นที่นิยม และมีขนาดไฟล์ที่เล็กคือ STL (Stereolithography) ซึ่งเราขอแนะนำให้บันทึกเป็นแบบ Binary จะทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กกว่า นอกจากนี้ยังมีรูปแบบอืานๆ เช่น AMF, Collada, OBJ, และ PLY ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสี วัสดุ งานสแกน 3D และอื่นๆ

หมายเหตุ ซอฟแวร์ออกแบบหลายตัวได้บรรจุคำสั่งซ่อมโมเดลไว้อยู่แล้วเช่น FreeCAD, SketchUp, 3D Studio Max, และ Rhinoceros รวมถึงโปรแกรมออนไลน์เช่น Willit 3D Print, MakePrintable, 3DPrinterOS, SculptGL, และ Shapeways สำหรับลูกค้า Formlabs สามารถใช้โปรแกรม Preform ในการซ่อมโมเดลได้เพราะมีการรวมคำสั่งซ่อมของ Netfabb เข้าไปแล้ว 

เปรียบเทียบโปรแกรมซ่อมไฟล์ STL

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การแสดงผล ความหลากหลาย การจัดโครงตาข่ายใหม่ การซ่อมอัตโนมัติ ความสามารถที่ดี เหมาะกับใคร ราคา
Meshmixer ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ UI, Remesh, & Auto-Fix 3D Artists Free
Netfabb ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ Infill & Supports Engineers Free (edu)
Magics ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ Manual Repairs Engineers Paid
Blender ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★★ Hotkeys CG Artists Free
Meshlab ★★ ★★★★ ★★★★★ Math 3D Scanning Free

จากที่เราได้ทดสอบมาแล้ว โปรแกรมที่มีความสามารถในการซ่อมไฟล์ STL มากที่สุดคือ Meshmixer มันมีการแสดงผลที่ใช้งานง่ายสำหรับการซ่อมโครงตาข่ายที่มีปัญหาซับซ้อน ความสามารถที่หลากหลาย และเป็นของฟรี ทำให้มันขึ้นเป็นอันดับหนึ่งอย่างไม่มีข้อสงสัย

Meshmixer ยังเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มากในการตกแต่ง ดัดแปลงไฟล์ STL อีกด้วย

Autodesk’s Netfabb ยังมุ่งเน้นไปยังด้านวิศวกรรมโดยเพิ่มความสามารถของการเตรียมไฟล์งาน 3D อีกด้วย

Magics เป็นโปรแกรมซ่อมแซมไฟล์ STL ระดับมืออาชีพ มีฟังก์ชั่นมากมายในการซ่อมไฟล์ แต่ก็ยังต้องการการซ่อมแซมโดยผู้ใช้งานอีกพอสมควร ดังนั้นมันเลยอยู่ในอันดับที่สามของรายการ

ในขณะที่ Blender เน้นการสร้างโมเดล และมีหน้าจอคำสั่งที่ดูยุ่งยาก แต่มันก็ยังมีชุดคำสั่งสำหรับการซ่อมแซมโครงตาข่ายอย่างครบถ้วน

สุดท้าย Meshlab เป็นโปรแกรมที่ต้องมี มันเป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่สามารถดู และแก้ไขโครงตาข่ายที่มีชุดคำสั่งอัตโนมัติขั้นสูง

ขั้นตอนการซ่อมแซมไฟล์ STL ด้วยตนเองขั้นสูง

ต่อไปนี้เราจะใช้โปรแกรมซ่อมไฟล์ทั้ง 5 โปรแกรมในการซ่อมไฟล์ตาขอเกี่ยวเสื้อเป็นตัวอย่าง ซุ่งไฟล์นี้มีจุดบกพร่องหลายจุด เช่น รูโหว่ ช่องว่าง จุดตัด และเศษโครงตาข่าย ตาขอจะต้องเชื่อมต่อกับปลอกทรงกระบอกให้เป็นเนื้อเดียวกัน

Meshmixer

Meshmixer เป็นโปรแกรมแก้ไขโครงตาข่ายอเนกประสงค์ และใช้งานง่าย ไม่เพียงแต่เป็นโปรแกรมที่จัดการโครงตาข่ายสามเหลี่ยมให้เหมาะสมเท่านั้น มันยังสามารถวาดขึ้นมาใหม่ได้ทั้งส่วน ปรับเปลี่ยนแก้ไขโมเดลได้อย่างดีอีกด้วย

เมื่อนำโมเดลเข้าสู่โปรแกรม และใช้คำสั่ง Analysis → Inspector โปรแกรมจะแสดงให้เราจะเห็นทันทีว่ามีจุดบกพร่องตรงไหน ภายใต้คำสั่ง Shaders ให้เลือก X-ray mode จะช่วยให้มองเห็นชัดขึ้น ต้องแน่ใจว่าเลือก Hole Fill Mode ที่ถูกต้องก่อนเลือกแก้ไขเฉพาะจุดโดยกดที่จุดสีแดง หรือใช้คำสั่ง Auto Repair All ซึ่งส่วนใหญ่ให้ผลลัพธ์ที่ดี

ใช้คำสั่ง X-ray shader ในหัวข้อ Inspector ช่วยให้เห็นจุดบกพร่องครบทุกจุด

อีกวิธีหนึ่งที่จะซ่อมรูรั่วคือเลือกพื้นที่รอบๆ รู แล้วใช้คำสั่ง Edit → Erase & Fill (F) จาก popup menu ตั้งค่า Replace/FillType เป็นแบบ Smooth MVC จะช่วยให้ผิวที่ได้เรียบเนียนกว่าและ Edit → Make Solid ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการปิดผิว หากเพิ่มการใช้แปรง RobustSmooth ใน sculpting ก็จะช่วยให้มีผิวที่เรียบเนียนขึ้นอีก

หากโมเดลนั้นมี separate shells ให้ไปที่ Edit → Separate Shells แล้วเปิดหน้าต่าง Object Browser โดยกดปุ่ม (Ctrl + Shift + O) จะเห็นรายการ shell ให้เลือกทีละ 2 shell แล้วใช้คำสั่ง Boolean Union จากเมนูจะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา  ตรง Solution mode สามารถเลือก Precise หรือ Max Quality จะคงส่วนโค้งของจุดตัดของ shell ทั้งสอง แต่ Fast Approximate จะทำงานได้เร็วกว่าและพอเพียงสำหรับการใช้งานแล้ว

หากใช้คำสั่ง Boolean Union แล้วไม่ได้ผลจะเห็น shell ทั้งสองเป็นสีแดง ในกรณีนี้ให้เร่ง Search Depth ให้สูงขึ้น และลด Target Edge Scale ลงเพื่อให้มีโอกาสสำเร็จมากขึ้น และการเลือก Use Intersection Curves ก็ช่วยให้เพิ่มคุณภาพของการเชื่อมต่อมากขึ้น หากลองทุกอย่างแล้วยังทำไม่ได้ ให้ขยับทั้งสองส่วนเข้าหากันประมาณ 20-30 ไมครอนในคำสั่ง Edit → Transform ก็จะช่วยได้

Auto Repair All จะลบเศษชิ้นส่วนที่ลอยตัวอยู่ออกไปทั้งหมด และเชื่อมปิดรอบ ๆ ขอบ จากนั้นเราต้องทำการปิดช่องว่างด้วยตัวเองโดยใช้คำสั่ง Bridge ซึ่งทำงานได้ดีในส่วนที่เป็นเส้นตรง เลือกคำสั่ง Edit → Select แล้วระบายเลือกพื้นที่ของทั้งสองฝั่งที่ต้องการให้เชื่อมกัน จากนั้นกดเลือก Edit → Bridge (Ctrl + B) ตั้งค่า Refine ให้สูงพอที่จะทำให้ผิวเรียบ ทำซ้ำในส่วนอื่นรอบๆ ช่องว่าง แล้วใช้คำสั่ง Inspector ในการปิดช่องว่างที่เหลือทั้งหมด วิธีการป้องกันจุดบกพร่องคือการใช้คำสั่ง Edit → Remesh ก่อนเริ่มซ่อมแซมไฟล์เพื่อเพิ่ม และทำให้โครงตาข่ายมีการประสานกันได้ดีมากขึ้นในส่วนที่ต้องการ

การเชื่อมต่อช่องว่างของรูปทรงกระบอกต้องใช้ คำสั่ง bridging, remeshing และ hole filling ประกอบกันใน Meshmixer.

Meshlab

Meshlab เป็นชุดโปรแกรมที่มีความสามารถพิเศษในการจัดการโครงตาข่ายจากข้อมูลการสแกน 3D และยังมีชุดคำสั่งในการจัดระเบียบโครงตาข่ายหลายแบบ แบบหนึ่งที่มีประโยชน์มากคือ Filters → Remeshing, Simplification and Construction → Simplification (Quadratic Edge Collapse Decimation) เพราะมันจะทำการคำนวณโครงตาข่ายโดยการกำหนดจำนวนของ Faces การตรวจสอบด้วย Planar Simplification จะเป็นการคงพื้นผิวที่เรียบเอาไว้ที่ดีที่สุด อีกทางเลือกหนึ่งในการลดจำนวนโครงตาข่ายคืือ Filters → Cleaning และ Repairing → Merge Close Vertices.

เศษชิ้นส่วนที่ลอยอยู่สามารถตรวจจับได้โดยกดเมาส์ปุ่มขวาที่ส่วนของโมเดล แล้วเลือก Split in Connected Components ชิ้นส่วนที่แยกจากกันสามารถลบหรือเชื่อมต่อกลับไปด้วยคำสั่ง CSG Operation แล้วเลือก Union

คำสั่งพื้นฐานในการซ่อมแซมของ Meshlab: Close holes, Boolean, และ brush selection.

ในโปรแกรมนี้ก็สามารถซ่อมแซมโมเดลได้อย่างง่ายๆ เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น Filters → Cleaning and repairing → Select Self Intersecting Faces → Apply ซึ่งจะเลือกพื้นผิวที่มีการตัดกันของสามเหลี่ยมทั้งหมด และสามารถลบได้โดยกดปุ่ม Delete ส่วน Filters → Cleaning และ repairing → Remove Duplicated Faces และ Remove Duplicated Vertex ก็ช่วยได้มากเช่นกัน ขั้นต่อไปเป็นการปิดรูโหว่โดยใช้คำสั่ง Filters → Remeshing, Simplification and Construction → Close Holes และคำสั่ง Compute Geometric Measures ภายใต้ Filters → Quality Measure and Computations จะช่วยบอกว่าจุดไหนที่ไม่เป็น watertight ไม่อย่างนั้นก็ใช้คำสั่ง Render → Show Non Manif Edges and Show Non Manif Vertices

ในการทำสะพานเชื่อมช่องว่าง สามารถเลือกกลุ่มของสามเหลี่ยมและลบออกได้โดยใช้คำสั่ง Select Faces ในปุ่มเครื่องมือ Rectangular Region กดปุ่ม Alt ค้างไว้เพื่อเอา backfaces ออกจากกลุ่มที่เลือกไว้ ใช้ปุ่ม Shift + Ctrl + D เพื่อยกเลิกการเลือกนั้น หากต้องการเลือกสามเหลี่ยมแต่ละอัน ให้กดปุ่ม Z-Painting แล้วเลือกปุ่มแปรงสีแดง คลิดเลือกสามเหลี่ยมทีละอัน คลิกปุ่มขวาเพื่อยกเลิกการเลือก จากนั้นกดปุ่ม delete ที่ keyboard เพื่อลบสามเหลี่ยมที่เลือกออกไป 

เนื่องจาก Meshlab ไม่มีคำสั่งเกี่ยวกับการขึ้นรูป เราจึงต้องใช้วิธี Filters → Remeshing, Simplification and Construction → Surface Reconstruction: VCG ด้วยการตั้งค่า Voxel Side ให้น้อยลง และตั้งค่า Geodesic Weighting and Volume Laplacian Iterations ที่สูงขึ้นให้เหมาะสม จะช่วยให้เกิดโครงตาข่ายที่เรียบเนียนขึ้น วิธีการนี้จะดีกว่าการใช้ Filters → Remeshing, Simplification and Construction → Screened Poisson Surface Reconstruction ซึ่งเหมาะกับชิ้นส่วนงานที่กลวงมากกว่า

       ข้อสังเกต-โปรดบันทึกงานบ่อยๆ เนื่องจาก Meshlab ไม่มีคำสั่งย้อนกลับ ต้องนำเข้าไฟล์ต้นฉบับมาใหม่

คำสั่ง surface reconstruction ใน Meshlab ให้ผลลัพท์ดีกว่าตัวอื่นๆ

Magics

Materialise Magics เป็นโปรแกรมระดับมืออาชีพที่ให้อิสระ และเครื่องมือที่มีความสามารถสูงในการควบคุมโครงตาข่าย เช่นการวิเคราะห์ความหนาของผนัง ความกลวง การเรียงโครงตาข่าย การทำผิวเรียบ การปรับเปลี่ยนผิวงาน รวมถึงการตัดชิ้นงาน และยังมีคำสั่งแก้ไขซ่อมแซมรูรั่ว ขอบงานที่เสียหาย และการซ่อมงานที่เสียหายแบบซับซ้อน

การซ่อมแซมโดยปรกติจะใช้คำสั่ง Fix Wizard แล้วกดปุ่ม Go to Advised Step เพื่อตรวจสอบว่ามีจุดบกพร่องแบบไหน ตรงไหนบ้าง สำหรับโครงตาข่ายขนาดใหญ่ขอแนะนำให้ไม่เลือกคำสั่ง Overlapping triangles และ Intersecting triangles เพื่อซ่อมจุดบกพร่องขนาดใหญ่ก่อน หลังจากกดปุ่ม Update แล้วให้กดปุ่ม Go to Advised Step ตามด้วย Automatic Fixing เพื่อจัดการข้อบกพร่องที่เหลือทั้งหมด 

ในกรณีที่การซ่อมแบบอัตโนมัติล้มเหลว ให้ใช้คำสั่ง Stitch ภายใต้ Stitching ของเมนู Fix Wizard จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้โดยใช้ค่า tolerance ที่สูงขึ้น ในส่วนของ overlapping triangles ให้ใช้คำสั่ง Fix Wizard อีกครั้งหนึ่ง หรือใช้คำสั่ง Detect Overlapping จากตัวเลือก Overlaps ในเมนู Fix Wizard ซึ่งมันจะเลือก overlapping triangles ทั้งหมด จากนั้นกดปุ่ม Delete Marked เพื่อลบมันออกไป ในทำนองเดียวกันยังสามารถใช้คำสั่งนี้กับ intersecting triangles โดยใช้คำสั่ง Triangles → Detect Intersecting แต่หากยังมีช่องว่างหลงเหลืออยู่ก็ให้ใช้คำสั่ง Create ซึ่งสามารถเติมเนื้อให้กับช่องว่าได้ด้วยตนเอง ส่วนที่ลอยอยู่สามารถกำจัดได้โดยคำสั่ง Noise Shells ในส่วนของรูโหว่ขนาดใหญ่ สามารถปิดรูนี้ด้วยตนเองโดยใช้ตัวเลือก Freeform ภายใต้หัวข้อ Holes ใน Fix Wizard จะให้ผลลัพท์ที่ดีในการปิดช่องว่าง ตัวเลือก Ruled จะมีตัวเลือกให้กำหนดทิศทางของรู และในกรณีนี้เราจะใช้มันเป็นสะพานเชื่อมต่อผิวงานรูปทรงกระบอก หลังจากที่เราได้สร้างตาข่ายสำหรับเชื่อมต่อไปบางส่วนแล้ว

บางครั้งคำสั่ง Fix Wizard อาจจะไม่ยอมเชื่อมต่อตาข่ายต่างชนิดกัน แก้ไขได้โดยคลิกปุ่มขวาที่เมนู Part Pages → Part List แล้วเลือก Shells to Parts วิธีนี้จะจะสร้างตาข่ายแยกกันซึ่งสามารถใช้คำสั่ง Tools → Boolean (Ctrl + B) เพื่อเชื่อมต่อกันภายหลังได้

คำสั่งเติมเต็มช่องว่างของ Magics ในการเชื่อมท่อที่มีรูปร่างไม่แน่นอน

Blender

Blender เป็นโปรแกรมฟรี เป็นแบบ open-source ที่สามารทำ 3D modeling, rigging, rendering, และ animation ได้ คำสั่งซ่อมแซมโครงตาข่ายทั้งหมดจะอยู่ใน Edit Mode บนเมนู Mesh จะมี add-on ชื่อ CellBlender ซึ่งจะมีคำสั่ง Mesh Analysis ในการตรวจสอบการเชื่อมต่อของโครงตาข่าย ก่อนเริ่มทำการซ่อมแซมใดๆ ต้องแน่ใจก่อนว่าได้เลือกพื้นที่ๆ ต้องการซ่อมแซมแล้ว 

คำสั่ง Mesh → Normals → Recalculate Outside (Ctrl + N) จะช่วยในการพลิกสามเหลี่ยมที่กลับด้านอยู่ให้ถูกต้อง 

ให้ตรวจสอบแถบข้อมูลที่อยู่ด้านบน ในกรณีที่เกิดตารางสี่เหลี่ยม ก็สามารถเปลงเป็นสามเหลี่ยมได้โดยใช้คำสั่ง Mesh → Faces → Triangulate Faces (Ctrl + T) ส่วนคำสั่ง  Mesh → Degenerate → Dissolve จะลบขอบ และผิวที่ไม่มีเนื้อ ถ้าจะลบส่วนที่ซ้ำซ้อนกัน ให้ใช้คำสั่ง Mesh → Vertices → Remove Doubles

ฟังก์ชั่น Bridging, hole filling, และ Boolean เป็นฟังก์ชั่นที่มีอยู่ใน Blender.

วิธีที่ง่ายที่สุดในการปิดรูโหว่ในโปรแกรม Blender เริ่มจากการเลือกพื้นผิวรอบๆ รูนั้นด้วยคำสั่ง Select → Select Boundary Loop หรือ Select → Select All by Trait → Non Manifold (Shift + Ctrl + Alt + M) แล้วกดปุ่ม Mesh → Faces → Make Edge/Face (F) or Mesh → Faces → Fill (Alt + F) สามเหลี่ยมแต่ละอันสามารถสร้างขึ้นได้โดยกดปุ่มขวาที่ edge หรือ vertex ของสามเหลี่ยม แล้วกดปุ่ม Shift กับ คลิกปุ่มขวาเพื่อเลือกสามเหลี่ยมอันที่สอง แล้วกดปุ่ม F ในระหว่างการแก้ไข และต้องเปลี่ยนไปมาระหว่าง Vertex Select, Face Select, หรือ Edge Select  จะมีปุ่มสามปุ่มด้านล่างช่วยให้เปลี่ยนสะดวกขึ้นมาก 

การเลือกพื้นที่ที่ต้องการสามารถใช้คำสั่ง Select → Circle Select (C) ซึ่งทำงานเหมือนกับการเลือกด้วยแปรง การเปลี่ยนขนาดหัวแปรงทำได้โดยเลื่อนลูกล้อที่เม้าส์ หรือปุ่มเครื่องหมาย +/- การยกเลิกการเลือกโดยการกดปุ่ม Shift ไปพร้อมกัน คำสั่ง Mesh → Faces → Beautify Faces (Shift + Alt + F) ช่วยให้พื้นผิวที่เลือกไว้มีคุณภาพดีขึ้นได้ในบางสถานการณ์ ในการเลือกพื้นที่บางส่วนสามารถใช้คำสั่ง Alt กับ คลิกปุ่มขวาได้ หากมีพื้นที่ที่เลือกไว้สองส่วนแล้วต้องการให้เชื่อมกันให้เรียบ ก็ใช้คำสั่ง Mesh → Edges → Bridge Edge Loops

เลือก Mesh → Vertices → Separate → By loose parts จะช่วยแยกวัตถุออกจาก shell แล้วลบวัตถุที่ไม่ต้องการนั้นได้ หากต้องการเชื่อมวัตถุนั้นกลับไปให้ใช้คำสั่ง Boolean Modifier หากคำสั่งเหล่านั้นไม่ได้ผล ให้ลองใช้ Remesh Modifier และเพิ่มค่า octree depth เป็น 8 หรือจนกว่าจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ในการเพิ่มความหนาของผนังในส่วนที่ต้องการให้ใช้คำสั่ง Sculpt Mode และเพิ่มขนาดหัวแปรงจากเมนู Brush → Sculpt Tool.

Netfabb

Autodesk Netfabb เป็นโปรแกรมเตรียมงานเพื่อพิมพ์สามมิติขั้นสูง และมันก็ยังเป็นคำสั่งซ่อมแซม stl ที่ถูกฝังไว้ในโปรแกรมต่างๆ เช่น Formlabs Preform มันมีหลายเวอร์ชั่นให้เลือกใช้เช่น Standard, Premium และ Ultimate ซึ่งสองอันแรกจะใช้งานได้ฟรีสำหรับสถานศึกษา

Netfabb มีคำสั่งเพิ่มเติมในการสร้างโมเดลเช่น การทำกลวง การสร้าง support และ Lattice Assistant กับ Lattice Commander มีประโยชน์มาก ช่วยสร้างโมเดลน้ำหนักเบา ในเวอร์ชั่น Ultimate จะเพิ่มคำสั่ง Optimization Utility ซึ่งช่วยออกแบบโครงสร้างในการรับแรงโดยอ้างอิงจาก FEA analysis.

ด้วยคำสั่ง File → Import CAD File as Mesh ทำให้สามารถโหลดข้อมูลนอกเหนือจากไฟล์โครงตาข่ายได้เช่นไฟล์จากโปรแกรม Catia, Siemens NX, SolidWorks, SolidEdge, Rhinoceros, ProE, Sketchup plus support for STEP, IGES, SAT, และ Parasolid XT files ในการนำเข้าไฟล์ปรพเภทโครงตาข่ายให้ใช้คำสั่ง File → Add part แล้วเลือก Extended Repair ในหน้าต่างตัวเลือก มันจะช่วยแก้ปัญหาจุดบกพร่องส่วนใหญ่ได้

ก่อนซ่อมแซมงาน ควรทำการวิเคราะห์ชิ้นงาน ภายใต้ปุ่ม Analysis หรือคลิกปุ่มขวาที่ชิ้นงานแล้วเลือก Parts → Analyse → New Analysis → Add part จะช่วยตรวจสอบความหนาของผนังอย่างรวดเร็ว และเมื่อคลิกปุ่มขวาที่ชิ้นงานแล้วเลือก Analyse → New Measurement จะวัดขนาดชิ้นงานจุดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรัศมีส่วนโค้ง มุม ความยาว หรือความหนา

Advanced Netfabb functions: การวิเคราะห์ความหนาของผนัง และโครงสร้างของงาน

เปิดส่วนของ Part Repair ที่ taskbar หากการซ่อมแซมแบบอัตโนมัติขณะนำเข้าไฟล์ได้สำเร็จ ที่ Mesh is Closed และ Mesh is Oriented ในส่วนของ Status จะเป็นสีเขียว ในส่วนของ Actions เราสามารถแก้ไขเพิ่มเตอมได้ในกรณีที่ยังมีส่วนของ Actions อยู่โดยภายใต้คำสั่ง Self Intersections ให้เลือก Detect และเลือก Trivial, Stitch Triangles, Remove Double Triangles, Remove Degenerate Faces, หรือ Split Off จากนั้นกดปุ่ม Remove Wrap Part Surface เป็นการทำผิวใหม่ แบบเดียวกับ voxelisation และต้องแน่ใจว่าไม่มีเศษของ shell อยู่โดยดูในส่วนของ Shell

Netfabb มีชุดคำสั่งในการซ่อมแซมงานที่สมบูรณ์แบบ

 

 

เมื่อเราจะสร้างผิวเชื่อมช่องว่าง Netfabb จะทำการปิดช่องว่างนั้นและจะต้องมีการซ่อมแซมเพิ่มเติมด้วยมืออีกขั้นหนึ่ง กดปุ่ม Select Surfaces ที่ชุดเครื่องมือแล้วเลือกรูทั้งหมด จากนั้นกดปุ่ม Delete หรือใช้ปุ่ม Ctrl + หมุนลูกล้อที่เมาส์ หรือปุ่ม +/- เพื่อปรับขนาดของหัวแปรงแล้วก็เลือก เมื่อเลือกแล้วใช้คำสั่ง Remove Selected Triangles แล้วเติมสามเหลี่ยมที่ขาดหายไปด้วยคำสั่ง Add Triangles แล้วจบด้วยคำสั่ง Repair → Close all Holes สุดท้ายยังสามารถปรับแต่งผิวให้ดีขึ้นอีกโดย Mesh Edit → Remesh โปรแกรมจะคำนวณทั้งหมดซ้ำอีกครั้งหนึ่งโดยอาศัยค่าต่างๆ จาก Target Edge Length เลือกตัวแปร Maintain Edge เพื่อรักษาแนวของผิวงานบริเวณขอบที่คม 

———————-

มีอะไรใหม่ใน FlashPrint 4.1.0

มีอะไรใหม่ใน FlashPrint 4.1.0

FlashPrint เดินทางมาถึงเวอร์ชั่น 4.1.0 ได้เพิ่มเติมความสามารถใหม่ ๆ เข้ามาเรื่อย ๆ และในเวอร์ชั่นนี้จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลย

 1. ใน Expert Mode เพิ่มความสามารถในการปรับเปลี่ยนอุณภูมิของแท่นพิมพ์ในระหว่างที่พิมพ์ เมื่อถึงความสูงที่กำหนด (ยกเว้นรุ่น Adventurer 3)

 2. ใน Expert Mode ของ Adventurer 3 เพิ่มคำสั่ง retraction เมื่อหัวพิมพ์เคลื่อนที่ผ่านผิวด้านนอกของโมเดลเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดจำนวน retraction ลง
 3. ในรุ่น Guider IIs เพิ่มโปรไฟล์มาตรฐานของวัสดุ ASA, PA, PC, PETG และ Wood เพื่อความสะดวกในการสั่งพิมพ์วัสดุเหล่านี้

 4. ในรุ่น Creator 3 เพิ่มโปรไฟล์มาตรฐานของวัสดุ ASA เพื่อความสะดวกในการสั่งพิมพ์
 5. เพิ่มพื้นที่ฐานของ wiping tower เพื่อความแข็งแรง

 6. เพิ่มการควบคุมขนาดภาพโดยใช้ปุ่ม + และ –
 7. เพิ่มภาษารัสเซีย
 8. ปรับปรุง และแก้ไขจุดบกพร่องอื่นๆ 

สามารถดาวน์โหลดได้ในเวบ https://www.print3dd.com/support/ หรือ ที่นี่

หวังว่าเพื่อนๆ จะสนุก และมีความสุขกับการพิมพ์

—————-

Change Logs

 

The upgrades in FlashPrint-4.1.0

 1. Expert mode adds the function of resetting platform temperature when printing to a certain height. (Only some models support)
 2. Adventurer 3 expert mode add the function of retraction only when crossing outline.
 3. Guider II S adds print parameters of ASA, PA, PC, PETG and wood filament, optimize default slicing parameters.
 4. Creator 3 adds ASA print parameters, optimize default slicing parameters.
 5. Optimize the bottom plate shape of wiping tower, avoid wiping tower falls down.
 6. Support to scale scenes by using +/- shortcut key.
 7. Add to support Russian.
 8. Additional optimization and bug fixing.

 

โครงการบ้านจัดสรรสร้างด้วยเครื่องพิมพ์ 3D

โครงการบ้านจัดสรรสร้างด้วยเครื่องพิมพ์ 3D

โดย: Amy Frearson 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Eindhoven แห่งเนเธอร์แลนด์ มีแผนสร้างที่พักอาศัยเป็นกลุ่มซึ่งจะเปิดให้เช่าด้วย

โครงการนี้จะเป็นการสร้างกลุ่มที่พักอาศัยเป็นการค้าโครงการแรกของโลก โดยมีการวางแผนงานไว้ว่าจะสร้าง 5 หมู่บ้าน ภายในเวลา 5 ปี ใช้ชื่อโครงการว่า Project Milestone

ทางมหาวิทยาลัยกล่าวว่าบ้านทุกหลังถูกจองไว้หมดแล้ว และจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสมัยใหม่ครบทุกอย่าง โดยจะมีบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินงานต่อไป

 

บ้านหลังแรกมีกำหนดเสร็จภายในปีนี้ ซึ่งจะเป็นบ้านพักชั้นเดียว มี 3 ห้องนอน และหลังจากนี้จะตามมาด้วยบ้านเล่นระดับอีก 4 หลังในเมือง Meerhoven ใกล้สนามบิน

 

ที่พักอาศัยเหล่านี้จะถูกสร้างทีละหลังเพื่อการศึกษา ในช่วงเริ่มต้น ชิ้นส่วนต่างๆ ของบ้านจะถูกพิมพ์ขึ้นในมหาวิทยาลัย แต่เป้าหมายสุดท้ายคือการไปพิมพ์ ณ สถานที่ก่อสร้างเลย

ทีมงานกล่าวเพิ่มเติมว่าบ้านหลังสุดท้ายจะถูกสร้าง และประกอบเข้ากับที่เลย โดยจะมีผนังโค้ง ระเบียงชั้นบน และช่องหน้าต่างและประตูที่ลึกเข้าไปในกำแพง ซึ่งรูปร่างของตัวบ้านเลียนแบบก้อนหินธรรมชาติที่ใช้ตกแต่งสวน รูปร่างที่แตกต่างกันของแต่ละหลังเกิดขึ้นได้ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติซึ่งพิมพ์รูปร่างต่างๆ ได้อย่างแทบไม่มีขีดจำกัด

ที่อยู่อาศัยที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติเกิดขึ้นมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง