ลูกค้า: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ลูกค้า: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ขอขอบคุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ และเครื่องสแกนสามมิติ จำนวนมากไปใช้ในการเรียนการสอน และให้ความรู้แก่นักศึกษา

3D Printer : FullScale Max450

3D Printer : Flashforge Hunter

3D Scanner: HP 3D Structured Light Scanner Pro S3

 

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max300 ไปใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

3D Printer : FullScale Max300

ลูกค้า: บริษัท พีเคเอ็น อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด

ลูกค้า: บริษัท พีเคเอ็น อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท พีเคเอ็น อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max450  ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่่งขึ้น

3D Printer : FullScale Max450

ลูกค้า: บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลูกค้า: บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณ โครงการ True Lab โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max660 และ MiiCraft 125 ไปใช้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคมหาวิทยาลัย

3D Printer : Fullscale Max660

3D Printer : MiiCraft 125

ลูกค้า: สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ลูกค้า: สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max400 ไปใช้ในการพัฒนาผลงานของหน่วยงาน

3D Printer : FullScale Max400

ลูกค้า: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ลูกค้า: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ภาควิชาอุตสาหการ
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max 660 ไปใช้ในการเรียนการสอนของนิสิต การวิจัย และงานอื่นๆต่อไป

3D Printer : FullScale Max 660

ลูกค้า: โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ

ลูกค้า: โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ

ขอขอบคุณ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ลพบุรี
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max450 ไปใช้ในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้มีคุณภาพดียิ่่งขึ้น

3D Printer : FullScale Max450