Uploading and confirming a print

ส่งไฟล์ไปพิมพ์ และยืนยันการพิมพ์

This article applies to Form 2, Form 3, Form 3B

 

PreForm เป็นโปรแกรมที่ใช้เตรียมงานที่จะพิมพ์ของคุณแล้วส่งไปพิมพ์ยังเครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs เมื่อไฟล์ถูกส่งไปแล้วมันจะไปเข้าคิวอยู่ในเครื่องพิมพ์และจะต้องแตะที่หน้าจอแสดงผลเพื่อยืนยันก่อนจึงจะเริ่มพิมพ์

เคล็ดลับ:

หากคุณเตรียมเครื่องพิมพ์ของคุณล่วงหน้าก่อนส่งไฟล์มาพิมพ์ ก็ไม่จำเป็นต้องแตะยืนยัน เครื่องพิมพ์จะเริ่มพิมพ์โดยอัตโนมัติ

การส่งงานพิมพ์จาก PreForm ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

ก่อนที่จะส่งไฟล์ ให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับโปรแกรม PreForm ก่อนผ่านเครือข่าย Wi-Fi, USB, หรือ Local Area Network (LAN)

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ PreForm ด้วย Wi-Fi

Formlabs แนะนำให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่าน Wi-Fi เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และติดตามการพิมพ์ผ่าน Dashboard หากปุ่ม Upload Job สีส้มไม่สามารถกดได้ให้ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่า:

 1. ตรวจสอบว่าไม่มีการเปิดโปรแกรม PreForm ซ้ำซ้อนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน
 3. หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไม่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับเครื่องพิมพ์ ให้บันทึกงานของคุณก่อน แล้วปิดโปรแกรม PreForm
 4. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับเครือข่ายเดียวกันกับเครื่องพิมพ์ เปิดโปรแกรม PreForm อีกครั้ง แล้วเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์

ส่งไฟล์งานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์

หลังจากที่สร้าง support และ หันทิศทางของโมเดลในโปรแกรม PreForm เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่มสีส้ม Start a print ที่แถบเครื่องด้านซ้าย

ข้อสังเกต:

อย่าตัดการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ระหว่างที่กำลังส่งไฟล์

ดูชนิดของวัสดุที่จะพิมพ์ให้ตรงกัน

เครื่องพิมพ์จะแจ้งเตือนเมื่อวัสดุที่กำหนดในโปรแกรม กับวัสดุจริงที่ใส่อยู่ในเครื่องพิมพ์ไม่ตรงกัน ให้ปฏิบัติตามข้อความที่แจ้งบนหน้าจอสัมผัสในการยืนยันชนิดของเรซิน และถาดเรซินให้ตรงกับที่กำหนดใน PreForm

เคล็ดลับ:

เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด โปรดเขย่าขวดเรซินทุกๆ สองสัปดาห์เพื่อให้เนื้อเรซินเข้ากันได้ดี

ยืนยันงานพิมพ์บนหน้าจอสัมผัสของเครื่องพิมพ์

ในหน้าแรกของจอสัมผัสของเครื่องพิมพ์จะแสดงว่าไฟล์ FORM กำลังถูกส่งมา เมื่อส่งเสร็จเรียบร้อยคุณจะสามารถเลือกไฟล์ที่จะพิมพ์ได้จาก Queue

ในการยืนยันการพิมพ์บนหน้าจอสัมผัส:

 • สำหรับเครื่อง Form 2 เลือกงานที่จะพิมพ์จากหน้าจอเริ่มต้น หรือ Queue จากนั้นกดปุ่มบนเครื่องเพื่อยืนยัน
 • สำหรับเครื่อง Form 3/Form 3B แต่ที่ปุ่ม Print บนหน้าจอเริ่มต้นหลังจากที่เลือกงานที่จะพิมพ์จาก Queue แล้ว

การจัดการงานที่ส่งไปแล้ว

เครื่องพิมพ์จะบันทึกไฟล์ในรูปแบบของ FORM ที่ส่งไปยังเครื่องพิมพ์แล้วใน Queue เพื่อนำไปพิมพ์ได้ในภายหลัง

การสั่งพิมพ์งานที่เคยพิมพ์ไปแล้ว

การสั่งพิมพ์งานที่บันทึกอยู่เครื่อง:

 1. ตรวจสอบเรซิน และถาดเรซิน ให้ตรงกับที่ตั้งไว้ในไฟล์งาน
 2. เลือกชื่อไฟล์งานที่ต้องการพิมพ์ใน Queue บนหน้าจอสัมผัส
 3. ยืนยันการสั่งพิมพ์

 การลบไฟล์งาน

ในการลบไฟล์งาน:

 1. แตะที่ Queue บนหน้าจอสัมผัส
 2. เลือกชื่อไฟล์ที่จะลบใน Queue.
 3. แตะที่ Delete.

 การจัดการเครื่องพิมพ์ระหว่างงานพิมพ์

เครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs ถูกออกแบบให้เปิดใช้งานตลอดเวลาแม้ไม่ได้พิมพ์งาน หากต้องการปิดเครื่องให้ถอดสายไฟฟ้าออกจากเครื่อง

โหมดพักเครื่อง (รุ่น Form 2 เท่านั้น)

การพักเครื่องจะเป็นการปิดหน้าจอสัมผัสเมื่อเครื่องไม่ได้ถูกใช้งาน วิธีพักเครื่องชั่วคราว:

 1. กดปุ่มบนเครื่องค้างไว้ประมาณ 10 วินาที จอภาพจะดับไป
 2. กดปุ่มบนเครื่องอีกครั้งหนึ่งเพื่อเรียกกลับมาในโหมดปรกติ

 

Connecting to your printer

การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

This article applies to Form 2, Form 3, Form 3B

 

เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับเครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs เพื่อส่งไฟล์และจัดการเครื่องพิมพ์ผ่าน Wi-Fi, USB, และ Ethernet 

ก่อนเริ่ม ควรแน่ใจว่าได้ติดตั้งโปรแกรม PreForm ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว 

เครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs เริ่มตั้งแต่รุ่น Form 2 ก็สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ได้แล้ว สำหรับการส่งไฟล์แบบรีโมท และการติดตามดู เครื่องพิมพ์สามารถใช้การเชื่อมต่อแบบสาย (Ethernet) และแบบไร้สาย (Wi-Fi) ได้ โปรแกรม PreForm ต้องเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายเดียวกันกับเครื่องพิมพ์เพื่อให้สามารถส่งไฟล์งานไปได้ สำหรับเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows โปรดแน่ใจว่ามีการติดตั้งโปรแกรม Bonjour เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมนี้จำเป็นต้องใช้ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การเชื่อมต่อด้วยสาย USB ยังสามารถกระทำได้ในขณะที่เครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับระบบเครือข่าย

เคล็ดลับ

เมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว คุณสามารถตรวจสอบสถานะปัจจุบัน และความคืบหน้าของงานพิมพ์ได้จาก Dashboard. 

มีอยู่ 3 วิธีที่จะเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับเครื่องพิมพ์ (เครื่อง Form 2 และใหม่กว่า):

1. USB

ใช้สาย USB ที่มีมาให้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์ได้โดยตรง เสียบปลายด้านหนึ่งของสาย USB เข้ากับด้านหลังของเครื่องพิมพ์ และปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

2. Ethernet

ด้านหลังของเครื่องพิมพ์จะมีจุดเชื่อมต่อ RJ-45 Ethernet LAN Port ใช้สาย CAT-5 Ethernet ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในองค์กรของคุณ เสียบปลายสายด้านหนึ่งเข้ากับช่องนี้ และปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับเครือข่าย

FORM 2 FORM 3/FORM 3B
10BASE-T/100BASE-TX Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Ethernet

3. Wi-Fi 

เครื่องพิมพ์ตั้งแต่รุ่น Form 2 เป็นต้นมาจะมี Wi-Fi ฝังอยู่ในเครื่อง ใช้จอแสดงผลตั้งค่าในการเชื่อมต่อเครือข่าย

  FORM 2 FORM 3/FORM 3B
Connection type IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi
Frequency 2.4 GHz 2.4 GHz / 5 GHz
Security WEP / WPA WPA / WPA2

การตั้งค่า IP ด้วยตัวเอง

เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายด้วย Ethernet หรือ Wi-Fi แล้ว เครื่องพิมพ์ก็จะสามารถกำหนดค่า IP คงที่

 1. เมื่อมีเครือข่ายแล้วที่พร้อมเชื่อมต่อด้วยสาย Ethernet หรือ Wi-Fi แล้วให้เปิดเมนู Settings บนจอแสดงผลที่เครื่องพิมพ์
  • สำหรับการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi ให้เลือก Wi-Fi จากนั้นเลือกเครือข่ายที่ีต้องการ
  • สำหรับการเชื่อมต่อด้วย Ethernet เลือกเป็น Ethernet.
 2. แตะเปลี่ยนการตั้งค่า Manual IP ให้เปิด (ON) แล้วกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, และ Name Server ให้ถูกต้อง

 

Leveling the printer

ตั้งระดับเครื่องพิมพ์

This article applies to Form 2, Form 3, Form 3B

 

เครื่องพิมพ์จะต้องถูกตั้งระดับให้เรียบร้อยก่อน มิฉะนั้นพิมพ์ไม่ได้

เชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับที่ผนังเพื่อเปิดเครื่อง สำหรับรุ่น Form 2 กดปุ่มที่อยู่ด้านหน้าเครื่องพิมพ์ครั้งหนึ่งเพื่อให้เครื่องกลับมาทำงาน หากเครื่องพิมพ์จำเป็นต้องตั้งระดับ หน้าจอแสดงผลจะแจ้งให้คุณทำการตั้งระดับ

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ ในการปรับระดับขาตั้งใต้เครื่องด้วยเครื่องมือปรับที่เป็นรูปวงกลมตามจุดที่แสดงบนหน้าจอ ให้หมุดแผ่นปรับระดับตามเข็มนาฬิกาเพื่อยกให้สูงขึ้น และทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับให้ต่ำลง

เมื่อจอภาพแจ้งว่าเครื่องพิมพ์ได้ระดับแล้ว ก็เริ่มพิมพ์ได้

Formlabs Manuals and documentation

คู่มือ และเอกสาร

ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดคู่มือ และเอกสารได้ตามรายการด้านล่างนี้

This article applies to Form 2, Form 3, Form 3B

Form 3/Form 3B

TITLE AVAILABLE LANGUAGES
Form 3 manual (PDF) EN DE ES IT
Form 3B manual (PDF) EN DE ES IT
Form 3 Quick Start Guide (article) EN DE ES FR IT JA ZH
Form 3 Quick Start Guide (PDF) EN DE ES FR IT JA ZH
Safety with Formlabs SLA printers (article) EN DE ES FR IT JA ZH
Form 3 safety booklet (PDF) EN

Form 2

TITLE AVAILABLE LANGUAGES
Form 2 manual (PDF) EN DE ES FR IT JA ZH
Form 2 Quick Start Guide (article) EN DE ES FR IT JA ZH
Form 2 Quick Start Guide (PDF) EN
Safety with Formlabs SLA printers (article) EN DE ES FR IT JA ZH
Form 2 safety booklet (PDF) EN
Form 2 3D glossary EN DE ES FR IT JA ZH

Form Wash and Form Cure

TITLE AVAILABLE LANGUAGES
Form Wash Quick Start Guide (PDF) EN                              
Form Cure Quick Start Guide (PDF) EN
Form Wash safety booklet (PDF) EN
Form Cure safety booklet (PDF) EN

Safety with Formlabs SLA printers

ความปลอดภัยกับเครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs

This article applies to Form 2Form 3Form 3B

เครื่องพิมพ์ Formlabs SLA เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำที่ต้องการการดูแลรักษา และเอาใจใส่เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย โปรดทำตามมาตรการความปลอดภัยตามรายการด้านล่างนี้ในระหว่างการใช้งานเครื่องพิมพ์

 

ตลอดทั้งคู่มือนี้และเอกสารอื่นๆ การแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัยจะแสดงด้วยข้อความและสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐาน อ่านคำจำกัดความของสัญลักษณ์ต่างๆ ด้านล่างนี้เพื่อทำความเข้าใจ และมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของคุณอย่างไร

สัญลักษณ์ คำจำกัดความ
อันตราย แสดงถึงระดับความอันตรายขั้นสูง หากละเลยอาจทำให้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได้
เตือน แสดงถึงระดับความอันตรายปานกลาง หากละเลยอาจทำให้บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได้
ระวัง แสดงถึงระดับความอันตรายต่ำ หากละเลยอาจทำให้บาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางได้
สังเกต แสดงถึงข้อมูลที่มีความสำคัญซึ่งไม่เกี่ยวกับอันตราย หากละเลยอาจทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง หรือทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย
เตือน:

แสงเลเซอร์เป็นอันตรายต่อดวงตา หลีกเลี่ยงการมองไปยังแสง

อันตราย:

Isopropyl alcohol เป็นสารเคมีที่ติดไฟได้ง่าย

การใช้งานทั่วไป

เครื่องพิมพ์ Formlabs SLA มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการขึ้นรูปงานสามมิติ โปรดอ่านคู่มือการใช้งาน การแนะนำด้านความปลอดภัย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาว่าเครื่องพิมพ์นี้เหมาะกับงานที่คุณกำลังจะใช้งานหรือไม่

คำเตือน:

 • การใช้งานทั่วไป: คุณมีอิสระในการเลือกใช้เครื่องพิมพ์สามมิติระบบ SLA ของ Formlabs ตามที่เห็นสมควร และการออกแบบหรือวัสดุใดๆ สำหรับการใช้งาน และจุดประสงค์ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องพิมพ์ Formlabs ไม่สามารถรับผิดชอบในการสูญเสีย ตาย หรือบาดเจ็บของผู้ใช้งาน หรือกับบุคคลที่สามในการใช้สินค้าของ Formlabs และ Formlabs จะไม่รับผิดชอบทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยของการใช้งานด้วยความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะอย่าง  ความเสียหายโดยมิได้ตั้งใจ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการใช้งานดังกล่าวโดยที่ Formlabs ไม่คาดฝันหรือไม่อาจล่วงรู้มาก่อน
 • การใช้งานทางการแพทย์: Formlabs ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ Formlabs เป็นผู้จัดหาเครื่องมือและวัสดุที่สามารถใช้ได้กับการใช้งานที่หลากหลาย แต่ไม่ได้รับรองความปลอดภัยหรือความมีประสิทธิภาพในเครื่องมือที่ผลิตจากเครื่องของ Formlabs สินค้าของ Formlabs บางอย่างเช่น “biocompatible” resins ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เข้ากับมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานที่กำหนด และข้อกำหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องอาจถูกระบุไว้ในเอกสารข้อมูลทางเทคนิค และได้รับการทดสอบตามข้อกำหนดพิธีการสำหรับมาตรฐานและข้อกำหนดนั้นๆ Biocompatible resins เป็นสินค้าพิเศษ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้แพทย์ใช้งานโดยเฉพาะ และต้องใช้งานตามข้อแนะนำที่กำหนดไว้เท่านั้น
 • การดัดแปลง: ห้ามดัดแปลง — เครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs ถูกกำหนดให้ใช้งานอย่างที่เป็นอยู่ การดัดแปลงเครื่องพิมพ์โดยไม่ได้รับความยินยอมด้วยลายลักษณ์อักษรจาก Formlabs จะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง และอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายใช้การไม่ได้ นอกจากนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างการอีกด้วย
 • คู่มือการใช้งาน: อ่านและทำความเข้าใจในคู่มือการใช้งาน และข้อแนะนำความปลอดภัย ก่อน เริ่มใช้งานเครื่องพิมพ์ หากละเลยอาจเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
ระวัง:

 • อันตรายจากการยก: เครื่องพิมพ์อาจจะสร้างความยากลำบากในการยกด้วยคนๆ เดียว โปรดพิจารณาถึงน้ำหนัก และขนาดของเครื่องพิมพ์ก่อนขนย้าย และติดตั้ง
 • ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว: เครื่องพิมพ์ของ Formlabs ประกอบด้วยมอเตอร์ และชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวได้ อย่าเปิดฝาครอบจนกว่าจอภาพจะแสดงข้อความว่าการพิมพ์ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
  เครื่องพิมพ์ของ Formlabs มีระบบป้องกันเมื่อฝาครอบถูกเปิด เครื่องพิมพ์จะหยุดทำงาน แต่หากระบบเกิดความผิดพลาด หรือขัดข้องอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการถูกหนีบอัดหรือพันกันก็ได้ 

เลเซอร์

เครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs เป็นสินค้าที่มีเลเซอร์ซึ่งอยู่ใน Class 1 ซึ่งปลอดภัยกับดวงตาตลอดเวลาในสภาวะการทำงานปรกติ ต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการสัมผัสแสงเลเซอร์โดยไม่ตั้งใจ

เอกสารรับรองเกี่ยวกับแสงเลเซอร์

FORM 2 FORM 3/FORM 3B
 • IEC 60825-1:2007
 • EN 60825-1:2007
 • FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.
 • IEC 60825-1:2014
 • EN 60825-1:2014
 • FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.

 

คำเตือน:

 • การบำรุงรักษาที่ไม่ได้รับอนุญาต: Class 1 Laser Product (diode: 405nm; max output: 250 mW). การถอดฝาปิดตัวเครื่องจะต้องกระทำโดยได้รับอนุญาตจาก Formlabs หรือโดยผู้จำหน่ายผู้ได้รับการรับรองเท่านั้น ถอดสายไฟฟ้าออกจากตัวเครื่องก่อนทุกครั้งที่จะถอดฝาตัวเครื่องออก

 

ระวัง:

 • การสัมผัสรังสี: การใช้งาน หรือการปรับเปลี่ยน หรือการกระทำใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ถูกกำหนดไว้อาจเสี่ยงต่ออันตรายจากการสัมผัสรังสีเลเซอร์ (class 3B).

Isopropyl alcohol (IPA)

IPA ทำละลายเรซิ่นเหลวได้ ทำให้มันสามารถล้างโมเดลที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs เสร็จแล้วและใช้ล้างเรซินที่หกเลอะ โปรดทำตามคำแนะนำในการจัดการ การเก็บรักษา และการกำจัด IPA

อันตราย:

 • อันตรายจากไฟ: IPA เป็นสารไวไฟ โปรดเก็บในภาชนะที่ปิด และเก็บให้ห่างจากเด็ก
ระวัง:

 • การกำจัด: อ้างอิง Safety Data Sheet (SDS) และ ขั้นตอนการกำจัด IPA ของหน่วยงานในพื้นที่ของท่าน
 • การระคายเคืองผิวหนัง และการสูดดม: ใส่ถุงมือป้องกันไว้เสมอ และทำงานในที่ ๆ อากาศถ่ายเทสะดวก

เรซิน

เครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs พิมพ์ขึ้นรูปงานโดยใช้เรซินแบบโพลีเมอร์เหลวไวแสง โปรดตรวจสอบเอกสาร Safety Data Sheet (SDS) และอ้างอิงข้อมูลในนั้นเพื่อความเข้าใจการจัดการ และความปลอดภัยเกี่ยวกับเรซินของ Formlabs 

คำเตือน:

 • อันตรายจากความเป็นพิษ: ห้ามกินเรซินเข้าไปไม่ว่าจะอยู่ในสภาพของเหลว หรือของแข็ง หากกลืนเข้าไปให้พบแพทย์โดยทันที ติดต่อ ChemTel ตามข้อมูลด้านล่างได้ 24 ชั่วโมง
  • อเมริกาเหนือ: +1 800 255 3924
  • ทั่วโลก: +01 813 248 0585
  • Reference Contract Number: MIS4707563
 • ความปลอดภัยทั่วไป: โปรดตรวจสอบเอกสาร Safety Data Sheet (SDS) และอ้างอิงข้อมูลในนั้นเพื่อความเข้าใจการจัดการ และความปลอดภัยเกี่ยวกับเรซินของ Formlabs ในกรณีฉุกเฉินที่เกี่ยวกับเรซิน ให้อ้างอิง SDS และไปพบแพทย์ในทันที
 • การระคายเคืองผิวหนัง: เรซินทำให้ระคายเคืองผิวหนัง หรือทำให้เกิดอาการแพ้ได้ โปรดใส่ถุงมือป้องกันทุกครั้งเมื่อทำงานกับเรซิ่นเหลว หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำ และสบู่นาน ๆ
ระวัง:

 • อันตรายจากเรซินหก (ถาดเรซิน): เรซิ่นอาจจะหกออกมาจากถาดหากเอียงถาดมากกว่า 5-10° ให้ถือถาดเรซินให้ได้ระดับด้วยสองมือ ในการตรวจสอบและทำความสะอาดด้านใต้ถาด ให้เทเรซินออกก่อนเพื่อป้องกันการไหลเลอะเทอะ
 • อันตรายจากเรซินหก (ขวดเรซิน): อย่าแกะวาล์วยางใต้ขวดออก วาล์วนี้จะควบคุมการไหลของเรซิน หากแกะออกจะทำให้เรซินไหลไม่หยุด และทำลายเครื่องพิมพ์อย่างรุนแรง ซึ่งไม่อยู่ในการรับประกัน

เครื่องมือ

เครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs มาพร้อมกับเครื่องมือหลายชิ้น เครื่องมือเหล่านี้มีความแหลมคมซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ โปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง

ระวัง:

 • อันตรายจากการถูกบาด: การใช้เครื่องมือที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ เช่นคีมตัด เหล็กขูด ฯลฯ บนพื้นผิวที่ลื่น เช่น แท่นพิมพ์ที่มีเรซินเหลวเคลือบอยู่ อาจทำให้พลาดบาดเจ็บได้ ให้หันด้านที่มีคมของเครื่องมือออกจากตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาตัด หรือแซะชิ้นงาน
 • อันตรายจากการบาดเจ็บที่ดวงตา: การตัด support บางครั้งอาจเกิดการแตกหัก และมีการกระเด็นมาถูกดวงตา โปรดสวมใส่แว่นนิรภัย และถุงมือเพื่อป้องกัน

การบำรุงรักษา

เครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาเป็นประจำ และอาจจะต้องมีการซ่อมแซมบ้างเป็นครั้งคราว โปรดทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และคำแนะนำเกี่ยวกับความความปลอดภัยเมื่อทำการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์

อันตราย:

 • อันตรายเกี่ยวกับไฟฟ้าดูด: การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ขณะที่ยังเชื่อมต่อสายไฟฟ้าอยู่มีความเสียงต่อการเกิดไฟฟ้าดูด ห้ามถอดฝาครอบด้านหลังเครื่องเมื่อเชื่อมต่อสายไฟฟ้าอยู่
คำเตือน:

 • การตรวจสอบดูแล: Formlabs ได้เตรียมข้อมูลแนะนำให้กับผู้ที่คุ้นเคย และไม่คุ้นเคยกับเครื่องพิมพ์ในการติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs เครื่องพิมพ์ควรได้รับการดูแลจากผู้ที่ได้รับการรับรอง และอบรมแล้วเท่านั้น
 • การดัดแปลง: ห้ามเปิดฝาครอบเครื่อง และ/หรือตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่องพิมพ์เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำจาก Formlabs หรือผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้ง ขั้นตอนที่เกี่ยวกับการเปิดฝาครอบเครื่อง และ/หรือตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่องพิมพ์ควรทำโดยผู้มีความชำนาญ ภายใต้คำแนะนำจาก Formlabs หรือผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งเท่านั้น
 • การบำรุงรักษาโดยไม่ได้รับอนุญาต: การถอดชิ้นส่วน หรือการซ่อมที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหาย และทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล: สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ทำการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ และใช้เครื่องมือเท่าที่แนะนำไว้เท่านั้น
 • ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว: ถอดสายไฟฟ้าออกก่อนเสมอก่อนเริ่มทำการบำรุงรักษา ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวและ lead screws อาจทำให้เกิดอันตรายจากการบดอัด หรือการพันกันได้

การรบกวนจากคลื่นวิทยุ

ข้อสังเกต:

อุปกรณ์นี้ได้ทดสอบแล้วว่าเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ Class B digital device เป็นไปตาม CFR Title 47, Part 15 of FCC Rules ข้อกำหนดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากการรบกวนเมื่ออุปกรณ์นี้เปิดใช้งานในพื้นที่สาธารณะ อุปกรณ์นี้ก่อกำเนิด ใช้งาน และแผ่คลื่นพลังงานวิทยุ และหากไม่ได้ติดตั้งตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้งานอาจเกิดการรบกวนอย่างมากกับการสื่อสาร การใช้งานอุปกรณ์นี้ภายในที่พักอาศัยอาจเกิดการรบกวนซึ่งผู้ใช้งานจะต้องแก้ไขด้วยตัวเอง

Quick Start Guide (Form 3/Form 3B)

คู่มือการใช้งานฉบับย่อ

คู่มือนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น Form 3Form 3B

ในคู่มือฉบับนี้จะแสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ การติดตั้งครั้งแรก และการพิมพ์ ข้อมูลโดยละเอียดมากกว่านี้โปรดศึกษาจาก Form 3/Form 3B manual and safety documentation.

คำเตือน:

อ่านและทำความเข้าใจในหัวข้อ safety instructions ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องพิมพ์ Form 3/Form 3B.

ส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์

 1. Resin Cartridge-ขวดเรซิน
 2. Status light-ไฟแสดงสถานะ
 3. Cover-ฝาปิด
 4. Build Platform-แท่นพิมพ์
 5. Resin Tank-ถาดเรซิน
 6. Touchscreen-จอสัมผัส
 7. Status light-ไฟแสดงสถานะ
 8. Leveling disc-แผ่นปรับระดับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์ โปรดศึกษาจาก: Product glossary (Form 3/Form 3B).

ปลดล็อก:

มีเดือยเหล็กล็อกชุด Light Processing Unit (LPU) อยู่ในเครื่องเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างขนส่ง

ข้อสังเกต:

ปลดตัวล็อกออกก่อนที่จะต่อสายไฟฟ้าเข้ากับเครื่องพิมพ์

วิธีการปลดตัวล็อกชุด LPU จากตำแหน่งที่ติดตั้งมาจากโรงงาน:

   1. มองหาเดือยเหล็ก (A) ที่อยู่ติดกับชุด LPU

   2. คลายเกลียว (B) และนำทั้งหมดออกจากตัวเครื่อง

   3. เก็บสกรูหางปลาและเดือยเหล็กไว้กับบรรจุภัณฑ์ของเครื่องพิมพ์ อย่าทำหาย เมื่อจะมีการเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์จะต้องนำกลับไปยึด LPU เพื่อความปลอดภัย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลดล็อก LPU โปรดศึกษาจาก: receiving and unboxing the Form 3/Form 3B.

เปิดเครื่อง

วางเครื่องพิมพ์ลงบนพื้นที่เรียบได้ระดับ ต่อสายไฟฟ้าเข้ากับเครื่องพิมพ์ที่ช่องเสียบด้านหลังเครื่อง


ติดตั้ง

ทำตามคำแนะนำแต่ละขั้นตอนที่แสดงอยู่บนหน้าจอสัมผัสจนจบ:

 1. Level your printer.- ปรับระดับเครื่องพิมพ์
 2. Set up a network connection.- เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
 3. Insert consumables: the resin cartridge, resin tank, and build platform.- ใส่วัสดุพิมพ์ ขวดเรซิน ถาดเรซิน และแท่นพิมพ์

ขั้นต่อไป

เมื่อติดตั้งตัวเครื่อง Form 3/Form 3B เรียบร้อยแล้วให้ดาวน์โหลดโปรแกรมในการสั่งงานเครื่องพิมพ์ชื่อ Preform ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ https://support.formlabs.com/s/article/PreForm-Release-Notes?language=en_US

ขั้นที่ 1: เตรียมไฟล์งานเพื่อพิมพ์

หลังจากดาวน์โปลด PreForm แล้ว ให้อ่านบทความเกี่ยวกับ designing successful 3D models และ using PreForm เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมรวมถึงการตั้งค่าต่างๆ เพื่อเตรียมพิมพ์

หากเปิดโปรแกรมเป็นครั้งแรก จะมีตัวช่วยแนะนำการโปรแกรมแสดงให้เห็น หรือคลิก Help > Show Onboarding Tutorial เพื่อดูคำแนะนำเมื่อใดก็ได้

เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ส่งไฟล์ไปยังเครื่องพิมพ์ และเริ่มต้นพิมพ์ (ศึกษาเพิ่มเติม send your print to your Form 3/Form 3B)

ขั้นที่ 2: เริ่มต้นพิมพ์

หากคุณได้ติดตั้งขวดเรซิน ถาดเรซิน และแท่นพิมพ์แล้วตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มติดตั้ง เครื่องพิมพ์ของคุณก็ควรพร้อมที่จะเริ่มพิมพ์ได้ในทันที ตรวจสอบและยืนยันการเริ่มพิมพ์บนหน้าจอสัมผัสอีกครั้งหนึ่ง Confirm the print 

ขั้นที่ 3: ลงทะเบียนเครื่องของคุณกับ Dashboard

Add your printer to Dashboard – เพิ่มรายชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณลงใน Dashboard เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานพิมพ์ จัดการเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ อ่านบทความเกี่ยวกับ Dashboard เพิ่มเติมที่ Using Dashboard

ขั้นที่ 4: เสร็จสิ้นการพิมพ์

เมื่อโมเดลของคุณพิมพ์เสร็จเรียบร้อย ให้ถอดแท่นพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ ล้างเรซินส่วนเกินออกจากโมเดล แล้วอบด้วยแสงยูวี จากนั้นตัดเสา support ออก อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SLA basic finishing steps

ขั้นที่ 5: ระหว่างงานพิมพ์

ระหว่างการพิมพ์แต่ละครั้งโปรดรักษาความสะอาดของเครื่องพิมพ์(keep your Form 3/Form 3B clean) ระวังน้ำเรซินหกเลอะเทอะ (spilled resin) ดูแลถาดเรซินให้ดี (Form 3/Form 3B resin tank) ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกันความสำเร็จในการพิมพ์ และคงการพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงเอาไว้

ความแตกต่างระหว่างเครื่อง SLA & DLP ในปี 2020

ความแตกต่างระหว่างเครื่อง SLA & DLP ในปี 2020

                    ในตลาดมีเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติหลายระบบ ทำความคุ้นเคยเกี่ยวกับความแตกต่างของแต่ละระบบเพื่ออธิบายว่าคุณคาดหวังอะไรจากการพิมพ์ซึ่งเป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแอปพลิเคชั่นของคุณSLA (Stereolithography) และ DLP (Digital light processing) การพิมพ์ใน 2 รูปแบบนี้เป็นการพิมพ์ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปสำหรับการพิมพ์เรซิ่น การพิมพ์เรซิ่นเป็นที่นิยมในการผลิตชิ้นงานที่มีความแม่นยำสูงแบบ ISOTROPIC และต้นแบบที่เป็นรูปแบบตัน และชิ้นส่วนของหลายๆวัสดุกับงานที่อาศัยความละเอียดและพื้นผิวที่เรียบในขณะที่เทคโนโลยีเหล่านี้เคยมีความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายที่สูง แต่ในปัจจุบันรูปแบบของเครื่อง SLA และ DLP ขนาดเล็ก ที่สามารถผลิตชิ้นส่วนที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ในราคาที่สามารถจับต้องได้และกับความสามารถรอบด้านที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วยวัสดุการพิมพ์ที่หลากหลายการทำงานทั้ง 2 ระบบ โดยอาศัยแหล่งกำเนิดของแสง SLA ใช้แสงเลเซอร์และ DLP ใช้โปรเจคเตอร์ สำหรับวัตถุที่มีความหนาของแต่ละชั้นบางซ้อนกันเพื่อสร้างเป็นของแข็ง ในหลักการใกล้เคียงกันมาก และ 2 เทคโนโลยีให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในคำแนะนำนี้ จะพูดถึงรายละเอียดและเปรียบเทียบในรูปแบบของความละเอียด ความแม่นยำ ขนาดของชิ้นงานที่พิมพ์ได้ ความเร็วในการพิมพ์ ขั้นตอนในการทำงานและอีกมากมาย

SLA Printer ทำงานอย่างไร

เครื่องพิมพ์ของ SLA ประกอบด้วยถาดเรซิ่นกับฐานที่โปร่งใสและพื้นผิวที่ไม่ติด ซึ่งทำหน้าที่เป็นพื้นผิวแยกสำหรับรองรับเรซิ่นเหลวเพื่อให้ขณะพิมพ์สามารถแยกชั้นที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างอ่อนโยน

                    กระบวนการการพิมพ์เริ่มจากแท่นพิมพ์ชิ้นงาน(4) เคลื่อนลงมาใกล้ถาดเรซิ่น(9) และมีระยะห่างระหว่างแท่นพิมพ์ชิ้นงานกับถาดเรซิ่นเท่ากับ Layer Height หรือที่เรียกกันว่าความละเอียดของชิ้นงาน           และด่านล่างของถาดเรซิ่น เลเซอร์จะยิงไปที่กระจก 2 บาน กัลวานอมิเตอร์กำหนดพิกัดของแสงให้ถูกต้องบนกระจก แสงส่องผ่านด้านล่างของถาดเรซิ่นและทำให้เรซิ่นชั้นนั้นๆแข็งตัวชั้นที่ถูกทำให้แข็งตัวแล้วจะแยกออกจากด้านล่างของถาดน้ำยาเรซิ่นและแท่นพิมพ์เคลื่อนที่ขึ้นเพื่อให้เรซิ่นที่เกาะอยู่ที่ตัวงานไหลลงไปที่ถาดเรซิ่นด้านล่าง การทำงานจะเป็นในลักษณะนี้จนกว่าจะปริ้นงานเสร็จ LFS (Low Force Stereolithography) เทคโนโลยี สามารถใช้งานได้ใน Form3 และ Form3L นี่คือเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติในรุ่นต่อๆไปในเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่เป็นเทคโนโลยี LFS ในส่วนของเลนส์ประกอบไปด้วย LPU(Light Processing Unit) ภายใน LPU ตำแหน่งของกัลวานอมิเตอร์มีความหนาแน่นของเลเซอร์สูงในแกน Y ผ่านทะลุไปยังตัวกรอง และพุ่งไปยังกระจกพับได้และกระจกที่เป็นพาราโบลิกเพื่อความสม่ำเสมอในการรับแสงที่ตั้งฉากกับระนาบที่ใช้ในการสร้างงานและทำให้มั่นใจในเรื่องของความแม่นยำ การเคลื่อนที่ของ LPU ในแกน x ชิ้นงานที่ถูกพิมพ์จะหลุดออกมาจากด้านล่างของถาดเรซิ่นในส่วนที่มีความยืดหยุ่นซึ่งลดแรงอย่างมากระหว่างกระบวนการการพิมพ์

 

                    เทคโนโลยีการพิมพ์ LFS ที่ใช้แรงน้อยมากในระหว่างการพิมพ์ การใช้ถาดเรซิ่นที่มีความยืดหยุ่นและการยิงแสงที่ลักษณะเป็นเส้นตรงมีผลทำให้ได้ผิวชิ้นงานที่มีคุณภาพและความแม่นยำในการพิมพ์ นี่คือพัฒนาการของเครื่องพิมพ์ระบบ SLA ในด้านของคุณภาพพื้นผิวและความแม่นยำในการพิมพ์ แรงที่ใช้น้อยลงในการพิมพ์ทำให้ Support ของชิ้นงานแกะออกได้ง่าย และกระบวนการนี้เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการขยายความเป็นไปได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้มากขึ้นสำหรับอนาคต

DLP ทำงานอย่างไร

                    การทำงานเหมือนกับ SLA  เครื่องพิมพ์ 3 มิติระบบ DLP ชิ้นงานจะถูกสร้างขึ้นรอบๆถาดเรซิ่นกับด้านล่างของถาดที่โปร่งแสงและแท่นพิมพ์ชิ้นงานเคลื่อนลงมาใกล้กับถาดเรซิ่นเพื่อสร้างชิ้นงานที่กลับหัว การทำงานของเครื่องเป็นชั้นต่อชั้นความแตกต่างระหว่างแสงที่ใช้งาน เครื่องพิมพ์ระบบ DLP ใช้โปรเจคเตอร์ในการฉายเพื่อทำให้ชิ้นงานในชั้นนั้นแข็งตัวทั้งหน้าตัดของชิ้นงาน

 

                    การประมวลผลด้วยแสง ประกอบด้วยกระจกขนาดเล็กวางลงบนชิบเซมิคอนดักเตอร์ การสลับระหว่างกระจกชิ้นเล็กๆและเลนส์ที่แสงส่องโดยตรงไปยังด้านล่างของถาดเรซิ่นหรือแผ่นระบายความร้อนกำหนดแกนที่น้ำยาเรซิ่นถูกทำให้แข็งภายในชั้นนั้นๆเพราะว่าโปรเจคเตอร์คือหน้าจอประมวลผลด้วยดิจิตอล ภาพในแต่ละชั้นประกอบด้วยหลาย pixel ผลลัพธ์ใน 3 มิติ การขึ้นรูปแต่ละชั้นจากลูกบาศก์ถูกเรียกว่า Voxel (ปริมาตรที่เล็กที่สุดที่รวมตัวกันเป็นภาพสามมิติ)

SLA VS DLP

ความละเอียด

                   ความละเอียดมีหลายค่าให้เลือกใช้มากกว่าใน spec sheet ซึ่งหน่วยพื้นฐานของ SLA และ DLP จะแตกต่างในด้านของรูปทรง สามารถทำงานที่ยากเมื่อเปรียบเทียบกับความแตกต่างของเครื่องโดยเฉพาะค่าบางค่า ในการพิมพ์งาน 3 มิติ จะมี 3 มิติให้พิจารณาเป็นหลัก 2 ระนาบ(X และ Y) และแกน Z ซึ่งจะเป็นแกนในแนวตั้งความละเอียดในแกน Z ถูกนิยามว่าเป็นความหนาของแต่ละชั้นที่ปริ้นเตอร์สามารถทำได้ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบ SLA และ DLP สามารถทำให้ความละเอียดในแกน z มันบางลงได้มากขึ้นและผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานความละเอียดได้ตั้งแต่ 25-300 ไมครอน ช่วยให้นักออกแบบปรับสมดุลระหว่างรายละเอียดและความเร็วได้

 

                    ในการพิมพ์ระบบ DLP แกน XY จะถูกกำหนดด้วยขนาดของ pixel ซึ่งเป็นลักษณะเล็กมากๆที่โปรเจคเตอร์สามารถทำได้ภายในหนึ่งชั้น สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความละเอียดของโปรเจคเตอร์ ส่วนใหญ่จะเลือกใช้เป็น HP(1080P) สรุปว่า เครื่องพิมพ์ระบบ DLP ได้มีการแก้ไขความละเอียด XY ซึ่งโดยปกติอยู่ในช่วง 35-100 ไมครอนสำหรับ เครื่องพิมพ์ระบบ SLA ความละเอียดแกน XY จะถูกรวมเข้าด้วยกันโดยดูจากขนาดจุดของเลซอร์ที่ยิงออกมา  และการเพิ่มขึ้นจะถูกควบคุมจากแสงเลเซอร์ เช่น Form3 มีขนาดของเลเซอร์เท่ากับ 85 แต่เป็นเพราะว่าเลเซอร์มีการทำงานที่เป็นเส้นตรงและเลเซอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ทำให้ เครื่องพิมพ์สามารถที่จะพิมพ์ชิ้นงานได้ต่อเนื่องเท่าๆกันตลอดชิ้นที่ความละเอียด 25 ไมครอนในแกน XY อย่างไรก็ตาม ความละเอียดในตัวมันเองเป็นการวัดแบบกลวงๆ มันมีข้อบ่งชี้บางอย่าง แต่ไม่ได้จำเป็นสำหรับการเทียบเคียงโดยตรงกับความเที่ยงตรง ความแม่นยำ และคุณภาพการพิมพ์ 

ความเที่ยงตรงและความแม่นยำ

                    กระบวนการเติมแต่งในการพิมพ์ 3 มิติ แต่ละชั้นมีโอกาสที่จะเกิดความไม่แม่นยำ และกระบวนการขึ้นแต่ละชั้นจะส่งผลต่อความแม่นยำ ชิ้นงานถูกกำหนดให้แต่ละชั้นมีความแม่นยำและความเที่ยงตรงที่เท่ากันและความแม่นยำขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย กระบวนการพิมพ์ชิ้นงาน วัสดุ การตั้งค่าโปรแกรม ขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการ และอื่นๆโดยทั่วไป ทั้ง SLA และ DLP มีความแม่นยำมาก ความแตกต่างในความแม่นยำและความเที่ยงตรงดีขึ้นมากโดยที่ความแตกต่างของเครื่องพิมพ์จากหลากหลายผู้ผลิตมากกว่าความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีของพวกเขาในกรณีที่เพิ่งเริ่มใช้เครื่องพิมพ์ทั้ง SLA และ DLP จะใช้โปรเจคเตอร์ เลเซอร์ หรือกัลวานอมิเตอร์ และทางผู้ผลิตหลายเจ้าพยายามที่ให้ผู้ใช้งานได้รับประสิทธิภาพสูงสุดออกจากสิ่งเหล่านี้  เครื่องพิมพ์ 3 มิติระบบมืออาชีพทั้งระบบ SLA และ DLP เหมือนกับเครื่องพิมพ์ Formlabs Form3 คุณสมบัติของระบบถูกปรับตามความต้องการของลูกค้าเพื่อความมืออาชีพ

ความเที่ยงตรงและความแม่นยำ มีความสำคัญสำหรับชิ้นงาน dental splints และ surgical guides

 

                   การคาริเบทก็สำคัญเช่นเดียวกัน เกี่ยวกับโปรเจคเตอร์ DLP การผลิตจำเป็นต้องจัดการกับการกระจายของแสงที่ไม่สม่ำเสมอบนระนาบชิ้นงานและการบิดเบือนของเลนส์ พิกเซลที่อยู่ตรงกลางขนาดมีขนาดและรูปร่างไม่เท่ากับพิกเซลที่อยู่ที่ขอบ เครื่องพิมพ์ SLA ใช้แสงชนิดเดียวกับกับทุกชิ้นงานที่พิมพ์ ซึ่งหมายความว่าเหมือนตามคำจำกัดความแต่ยังคงทำการคาริเบทเพื่อตรวจสอบความผิดเพี้ยนถึงแม้ว่าเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่คุณภาพในการพิมพ์ที่สูงและองศาของการคาริเบททำให้ผลลัพธ์แตกต่างกันอย่างกว้างขวางขึ้นอยู่กับวัสดุ น้ำยาเรซิ่นมีความแตกต่างกันซึ่งต้องปรับค่าให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งใช้งานได้กับบางวัสดุหรือน้ำยาเรซิ่นที่สามารถใช้งานได้กับแค่บางรุ่นเครื่องพิมพ์ความเที่ยงตรงและความแม่นยำแทบจะเป็นไปไม่ได้ในทางเทคนิคเท่านั้น ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการประเมินเครื่องพิมพ์ 3 มิติ คือการวัดขนาดชิ้นงานจริงหรือผู้ผลิตสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานตามความต้องการของเขาเอง

ขนาดของชิ้นงานที่ผลิตได้

                    เครื่องพิมพ์ 3 มิติระบบ DLP มีควาสัมพันธ์ระหว่างความละเอียดกับปริมาตรของชิ้นงาน ความละเอียดขึ้นอยู่กับโปรเจคเตอร์ ซึ่งสามารถกำหนดขนาดของ pixel ได้ ถ้าเคลื่อนที่โปรเจคเตอร์ให้ใกล้กับกระจกมากขึ้น pixel จะลดลงและสามารถเพิ่มความละเอียดได้แต่ขนาดของพื้นที่ชิ้นงานก็จะเล็กลงสำหรับบางผู้ผลิตวางโปรเจคเตอร์หลายๆตัวข้างๆกันหรือใช้โปรเจคเตอร์ที่มีความละเอียดสูงมาก 4K เพื่อเพิ่มปริมาตรของชิ้นงานซึ่งนำไปสู่ราคาที่สูงมากกว่าราคาเครื่องพิมพ์ที่เป็นเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กสรุปว่าเครื่องพิมพ์ 3 มิติระบบ DLP เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับบางรุ่นมีขนาดที่เล็กกว่าและสามารถสร้างงานที่มีขนาดเล็กเช่นรายละเอียดของจิวเวลรี่ ในขณะที่สามารถผลิตชิ้นงานที่ใหญ่จะส่งผลในเรื่องความละเอียดที่น้อยกว่ากระบวนการพิมพ์ระบบ SLA สามารถกำหนดขนาดได้ ขนาดของชิ้นงานที่พิมพ์ได้ของ SLA Printer สามารถเลือกความละเอียดได้มากมาย ในการพิมพ์ชิ้นงานสามารถพิมพ์ชิ้นงานขนาดเท่าไรก็ได้และความะเอียดเท่าไรก็ได้และบริเวณใดก็ได้ในแท่นพิมพ์ชิ้นงาน สามารถพิมพ์ชิ้นงานที่ใหญ่และมีความละเอียดสูงหรือพิมพ์ชิ้นงานขนาดเล็กมากในจำนวนที่มากในเครื่องพิมพ์เดียวกันอุปสรรคหลักๆในการในการเพิ่มปริมาตรของชิ้นงานทั้งเครื่องพิมพ์ 3 มิติ SLA และ DLP คือแรงที่ใช้ในการดึงตัวงานออกจากฟิล์ม ในขณะที่พิมพ์ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่จะใช้แรงในการดึงชั้นที่แข็งตัวออกจากฟิล์มมากเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ LFS ฟิล์มที่ยืดหยุ่นที่ถาดของเรซิ่นและลอกออกจากแท่นพิมพ์ในขณะแท่นพิมพ์เคลื่อนที่ขึ้น ซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าความเครียดของชิ้นงานลดลง หมายความว่าแรงที่ใช้ในการดึงชิ้นงานออกจากฟิล์มใช้น้อยลง คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์นี้ทำให้สามารถเพิ่มปริมาตรของการพิมพ์ให้ใหญ่ขึ้นได้โดยใช้เครื่องพิมพ์ SLA (FORM3L)

 

พื้นผิวสมบูรณ์

                    เครื่องพิมพ์ระบบ SLA และ DLP ต่างสามารถสร้างชิ้นงานที่มีความเรียบของผิวชิ้นงานมากกว่าระบบการพิมพ์อื่นๆ เมื่อเราพูดถึงความแตกต่าง สามารถดูรายละเอียดจากชิ้นงานขนาดเล็กวัตถุจะสร้างชั้นจาการพิมพ์ เครื่องพิมพ์ 3 มิติสามารถพิมพ์ชิ้นงานในลักษณะชั้นที่เป็นแนวนอน อย่างไรก็ตามเพราะว่า DLP เป็นการประมวลผลแบบรูปภาพโดยการใช้ Voxel ซึ่งส่งผลกระทบกับVoxel ในแนวตั้งด้วย

เนื่องจากหน่วยเป็นสี่เหลี่ยม(Pixel) voxel มีผลกระทบต่อความโค้งของขอบ ลักษณะคล้ายคลึงกับสร้างรูปร่างคล้ายกับ lego
รูปร่างของ Voxel ที่เป็นสี่เหลี่ยมทำให้เห็นขอบที่มีความโค้ง การลบลักษณะของ voxel เมื่อปริ้นชิ้นงานออกมาเรียบร้อยแล้วต้องใช้กระดาษทรายในการขัด

 

 

   ในการพิมพ์แบบ LFS แต่ละชั้นจะชิดกันมากขึ้น ความหยาบของพื้นผิวจะลดลงทำให้พื้นผิวงานเรียบมากและชิ้นงานมีความโปร่งใสในกรณีใช้เรซิ่นชนิดใส

 

ความเร็วและผลผลิต

                    เมื่อเรานึกถึงความเร็วในการพิมพ์ เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการพิจารณาความเร็ว ยังรวมไปถึงปริมาณงานด้วยความเร็วในการพิมพ์สำหรับระบบ SLA และ DLP ในการเปรียบเทียบทั่วไป โปรเจคเตอร์จะขึ้นรูปทั้งชั้นภายในครั้งเดียว ความเร็วในการพิมพ์ระบบ DLP นั้นเท่ากันและขึ้นอยู่กับความสูงของชิ้นงานนั้นในขณะที่เครื่องพิมพ์ SLA ใช้เลเซอร์ในการยิงลักษณะเหมือนการวาดตามรูปแบบของไฟล์งานในแต่ละชั้น ข้อดีของการพิมพ์ด้วยเครื่อง SLA เปรียบเทียบกับ DLP ความเร็วในการพิมพ์ขนาดเล็กหรืองานที่มีขนาดไม่ใหญ่มากใช้เวลาในการพิมพ์น้อยกว่า ขณะที่เครื่องพิมพ์ DLP จะพิมพ์ชิ้นงานใหญ่ได้ไวกว่า การพิมพ์ชิ้นงานตันหรือพิมพ์ชิ้นงานเต็มพื้นที่ในการพิมพ์แต่บางครั้งการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนระหว่างความละเอียดและปริมาตรงานที่พิมพ์ได้สำหรับเครื่องปริ้นระบบ DLP สำหรับเครื่องปริ้นขนาดเล็กสามารถปริ้นงานเล็กๆได้อย่างรวดเร็ว ความละเอียดสูง แต่ขนาดของชิ้นงานมีข้อจำกัด ความแตกต่างระหว่างเครื่องที่สามารถพิมพ์งานได้ขนาดใหญ่หรือปริ้นงานขนาดเล็กแต่ความละเอียดจะน้อยกว่าระบบ SLAเครื่องพิมพ์ระบบ SLA สามารถผลิตชิ้นงานจบภายในเครื่องเดียวและให้ผู้ใช้ได้มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องความละเอียด ความเร็ว หรือปริมาณงาน

เครื่องพิมพ์ระบบ SLA สามารถผลิตชิ้นงานข้ามคืนได้ในกรณีการพิมพ์ชิ้นงานที่เยอะ

ขั้นตอนการทำงานและวัสดุ

                    ความเที่ยงตรงและความแม่นยำ ขั้นตอนการทำงานและวัสดุที่สามารถใช้งานได้ ส่วนใหญ่เครื่องพิมพ์ระบบ SLA และ DLP เป็นแบบเสียบแล้วสามารถใช้งานได้เลยสะดวกต่อการใส่แท่นพิมพ์และถาดเรซิ่น สำหรับบางรุ่นเรซิ่นจะไหลลงมาที่แท้งโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีความต้องการน้อยและสะดวกสำหรับการพิมพ์ค้างคืนบางเครื่องพิมพ์มีโปรแกรมสำหรับใช้งานได้สำหรับการพิมพ์ เช่น Preform สำหรับเครื่องพิมพ์ Formlab ในขณะที่ผู้ผลิตเจ้าอื่นไม่ได้ใช้วิธีนี้ ลักษณะภายนอกแตกต่างโดยเครื่องมือภายในซอฟแวร์ ยกตัวอย่างเช่น Preform จะมีคำสั่ง One-click print ซึ่งถ้าใช้คำสั่งนี้แล้วโปรแกรมจะสามารถสร้าง Support และรูปแบบการวางอัตโนมัติ โดยฟังก์ชันนี้จะช่วยประหยัดวัสดุและเวลา โชคดีที่โปรแกรมสามารถดาวน์โหลดมาลองใช้งานฟรีก่อนที่จะซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

เรซิ่นมีมากมายหลายชนิดให้เลือกใช้

                    หนึ่งในประโยชน์ของการพิมพ์ 3 มิติระบบเรซิ่นคือความหลากหลายของวัสดุในการพิมพ์ซึ่งสามารถสร้างชิ้นงานที่มีความหลากหลายได้ เรซิ่นมีมากมายหลายสูตร วัสดุมีทั้งชนิดแข็งและนิ่ม เต็มไปด้วยวัสดุอย่างเช่นแก้วและเซรามิค หรือคุณสมบัติในด้านของการทนต่ออุณหภูมิสูงหรือทนต่อแรงกระแทกได้ดีอย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของวัสดุขึ้นอยู่กับโมเดลที่ต้องการพิมพ์ ดังนั้นเราแนะนำว่าให้ถามกับทางผู้ผลิตก่อนที่จะมีการซื้อชิ้นงานที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ทั้งระบบ SLA และ DLPสิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องหลังการพิมพ์อันดับแรกชิ้นงานต้องทำการล้างโดยใช้น้ำยา IPA สำหรับการใช้งานของวัสดุไม่ว่าจะในด้านวิศวกรรมหรือชิ้นส่วนทางชีวภาพต่างก็ต้องทำการอบชิ้นงาน Formlabs ได้เสนอแนวทางแก้ไขเหล่านี้เพื่อทำให้ประหยัดเวลาในการพิมพ์สุดท้ายนี้การพิมพ์ชิ้นงานบนตัวค้ำพยุงชิ้นงานสุดท้ายและก็ต้องแกะออกจากตัวงาน เป็นขั้นตอนที่เหมือนกันทั้งระบบ SLA และ DLP เทคโนโลยีการพิมพ์ LFS 3D ช่วยลดความยุ่งยากในขั้นตอนนี้โดยที่โครงสร้างที่ใช้ในการค้ำพยุงชิ้นงานมีจุดสัมผัสของชิ้นงานค่อนข้างเล็กทำให้ง่ายต่อการแกะออกจากตัวโมเดล

ขอขอบคุณบทความจาก www.formlabs.com

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Receiving and unboxing your Form 3/Form 3B

การติดตั้ง และการแกะกล่อง Form 3/Form 3B ของคุณ

This article applies to Form 3, Form 3B

 

ทำความรู้จักกับเครื่องพิมพ์ Form 3/Form 3B ของคุณ ข้อมูลการแกะกล่อง ติดตั้ง และอุปกรณ์ต่างๆ ที่คุณจะได้รับแสดงไว้ที่นี่แล้ว

Form 3 Unboxing – Let’s Begin

ชุด Form 3/Form 3B ประกอบด้วย:

ในชุดมาตรฐานของ Form 3/Form 3B จะถูกส่งมาหลายกล่อง ประกอบด้วย: Printer-เครื่องพิมพ์, Finish Kit-ชุดล้าง, Resin Tank-ถาดเรซิน, และ Build Platform-แท่นพิมพ์. ซึ่ง Resin Tank, Build Platform, และ อุปกรณ์เพิ่มเติมจะถูกแยกส่งเป็นกล่องต่างหากจากเครื่องพิมพ์

From left, the three standard shipment boxes: Resin Cartridge, Printer, and Finish Kit.

ขนาด และน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ต่างๆ:

FORM 3/FORM 3B PRINTER FORM 3/FORM 3B FINISH KIT RESIN CARTRIDGE FORM 3/FORM 3B RESIN TANK FORM 3/FORM 3B BUILD PLATFORM
Dimensions 22.5 × 20 × 27 in

(57 × 51 × 69 cm)

8 × 8 × 9 in

(46 × 23 × 23 cm)

9.5 × 8 × 3 in

(24 × 20 × 8 cm)

14 × 11.8 × 3.3 in

(35 × 30 × 8 cm)

7 × 6.75 × 3 in

(18 × 17 × 8 cm)

Weight 50 lb

(22.7 kg)

6.6 lb

(3 kg)

3.3 lb

(1.5 kg)

3.1 lb

(1.4 kg)

1.5 lb

(0.67 kg)

Contents Form 3/Form 3B printer see Finish Kits single cartridge single resin tank single build platform

ข้อสังเกต: สายไฟฟ้าของเครื่องพิมพ์ และสาย USB จะอยู่ที่ฝาครอบโฟมภายในเครื่องพิมพ์ Form 3/Form 3B

ก่อนทำการติดตั้งเครื่อง Form 3/Form 3B ของคุณ

เตรียมพื้นที่ที่จะวางเครื่องพิมพ์ Form 3/Form 3B ของคุณ พร้อมกับอุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. เลือกสถานที่ที่มั่นคง ผิวเรียบได้ระดับเพื่อวางเครื่อง Form 3/Form 3B เผื่อพื้นที่อย่างน้อย กว้าง 16 นิ้ว (41 ซม.) ลึก 21 นิ้ว (53 ซม.) และสูง 31 นิ้ว (79 ซม.) เพื่อความสะดวกในการทำงาน และเผื่อพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อวางชุดล้างด้วย
 2. ดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม PreForm
 3. จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมเช่น:
  • กระดาษทิชชู่
  • แอลกอฮอล์ชนิด Isopropyl alcohol (ความเข้มข้น 90% หรือสูงกว่า)
 4. เตรียมพื้นที่ที่สะอาด แห้ง และห่างจากแสงแดดส่องถึง เพื่อเก็บถาดเรซิน และขวดเรซิน

Isopropyl alcohol เป็นสารที่แนะนำให้ใช้ในการล้างงานพิมพ์ และทำความสะอาดเรซินเหลวหลังจากที่พิมพ์เสร็จแล้ว ควรมีกระดาษทิชชู่ไว้เสมอเพื่อใช้ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน และในการพิมพ์

การแกะกล่องเครื่อง Form 3/Form 3B ของคุณ

บรรจุภัณฑ์ของ Form 3/Form 3B ถูกออกแบบให้สามารถปกป้องเครื่องพิพม์ของคุณในระหว่างการขนส่ง

เคล็ดลับ:

โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์ของเครื่องพิมพ์ไว้เพื่อการขนย้ายเครื่องพิมพ์ของคุณ การรับการบริการในช่วงรับประกันจำเป็นต้องใช้กล่องเดิมเครื่องพิมพ์นั้นด้วย

 1. เปิดกล่องจากด้านบน
 2. นำโฟมด้านบนออก จะมีคู่มือฉบับย่อ และข้อมูลความปลอดภัย

      3.ใช้มือจับช่องที่เตรียมไว้แล้วยกเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง

       4. นำเครื่องพิมพ์ออกจากถาดรอง แล้ววางลงบนพื้นที่ๆ เตรียมไว้

       5. แกะพลาสติกที่หุ้มตัวเครื่องออก

       6. เปิดฝาครอบด้านบนของเครื่องพิมพ์

       7. ภายในเครื่อง Form 3/Form 3B จะมีเดือยที่ทำหน้าที่ยึดชุด Light Processing Unit หรือ LPU ให้อยู่กับที่ในระหว่างการขนส่ง ตัวถังของ LPU จะอยู่ในตัวเครื่องชิดกับด้านขวาของเครื่อง ให้มองหาเดือยสีฟ้าที่อยู่ ติดกับตัวถังของ LPU

        8. อ่านข้อความบนสติกเกอร์ที่ปิดทับ LPU แล้วแกะสติกเกอร์ออกได้

        9. คลายเกลียวของ thumb screws ทั้งสองอัน และนำเดือยสีฟ้านั้นออกมา เก็บ thumb screws และเดือยไว้กับบรรจุภัณฑ์ของเครื่องพิมพ์

      10. เชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้ากับปลั๊กไฟในบ้าน เครื่องพิมพ์จะเปิดโดยอัตโนมัติ

ปฏิบัติตามข้อความที่ปรากฎบนหน้าจอแสดงผล เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ติดตั้งชุดล้าง และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

 

ชื่อประจำเครื่อง

เครื่องพิมพ์ของ Formlabs ทุกเครื่องจะมีชื่อประจำเครื่องแทนที่จะเป็นหมายเลขประจำเครื่อง ชื่อประจำเครื่องนี้จะใช้ในการระบุตัวเครื่อง และใช้ตรวจสอบประวัติการใช้งาน การขาย การซ่อม และช่วยแยกแยะในกรณีที่มีเครื่องพิมพ์หลายเครื่องในเครือข่ายขององค์กร ชื่อประจำเครื่องจะอยู่ด้านหลังของตัวเครื่องโดยมีรูปแบบดังนี้ “AdjectiveAnimal.”

สำหรับเครื่อง Form 3/Form 3B จะแสดงที่จอแสดงผลด้วย วิธีการเปิดดูโดยแตะที่รูปเครื่องพิมพ์ แล้วเลือก Your Printer ชื่อประจำเครื่องจะแสดงที่มุมบนขวาของจอแสดงผล

กระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับไฟล์คุ้มครบจบในที่เดียวกับ EinScan Reverse Engineering Design Bundle (RED)

กระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับไฟล์คุ้มครบจบในที่เดียวกับ EinScan Reverse Engineering Design Bundle (RED)

– SHINING 3D ได้เปิดตัว EinScan Reverse Engineering Design Bundle (RED) มาสักพักใหญ่แล้วแสดงให้เห็นว่าการสแกน 3 มิติที่สมบูรณ์เพื่อออกแบบงานที่มีอยู่และกระบวนการต่าง ๆเป็นเรื่องง่ายเพียงใด สามารถสแกนชิ้นงานได้ง่ายที่สุด แม้ในโหมดสแกนมือถือ

– Handheld HD Scanโหมดสแกนความละเอียดสูงสุดของ EinScan Pro 2X Series การสแกนแบบสมบูรณ์ของวัตถุนั้นทำได้ในเวลาน้อยกว่า 1 นาที โหมดการสแกนแบบ HD นั้นช้ากว่าโหมด Handheld Rapid Scan ของ EinScan Pro 2X แต่สามารถจับรายละเอียดได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยความละเอียดที่สูงขึ้นเนื่องจากการใช้ Marker หรือเครื่องหมาย HD Prime Pack การสแกนคุณภาพสูงเหล่านี้ทำให้โหมดการสแกนที่เหมาะที่สุดสำหรับชิ้นส่วนที่ซับซ้อนต่างๆ เมื่อวัตถุหรือชิ้นงานนั้นถูกสแกนจะสามารถ Alignment ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วโดยโปรแกรม EXScan การสแกน 3 มิติที่สมบูรณ์ช่วยให้การทำงานง่ายและถูกต้องมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ยังสามารถส่งต่อไปยังโปรแกรม Geomagic Essentials สำหรับการแก้ไขถัดไปได้ง่ายหรือง่ายๆ ครบจบในที่เซ็ตเดียว และนี่คือWorkflow สำหรับงานวิศวกรรมย้อนกลับ ทั้งนี้เราได้ยกตัวอย่างงานของทางบริษัทผู้ผลิตมาให้ได้รับชมกันครับ

– โปรแกรมที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับเครื่องสแกน 3มิติ คือโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมย้อนกลับ และโปรแกรมสำหรับออกแบบไฟล์ 3มิติ ความสามารถในการจับรูปทรงวัตถุและวัตถุที่สร้างได้ยากภายในไม่กี่นาทีได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าสำหรับธุรกิจและมืออาชีพ

– ถ้าเป็นการ CAD แบบดั้งเดิมจะใช้เวลานับไม่ถ้วนและการแก้ไขส่วนที่ซับซ้อนสำหรับโซลูชันงานแต่ละแบบอาจเป็นฝันร้ายของนักออกแบบ EinScan Pro 2X Plus ช่วยให้คุณสแกนวัตถุ 3 มิติในเวลาไม่กี่นาทีและสร้างชิ้นส่วนแบบจำลอง 3 มิติที่แม่นยำ ทั้งนี้ยังสามารถประหยัดเวลานักออกแบบหรือคนแก้ไขไฟล์ได้ แต่กระบวนการในการสแกน 3 มิติคือขั้นตอนที่ต้องทำงานจำนวนมาก เวิร์กโฟลว์ดั้งเดิมที่พบมากที่สุดในอุตสาหกรรมของเรานั้นล้วนแต่ใช้ CAD น่าเสียดายที่การสแกน 3 มิติมีปัญหาพื้นฐานบางอย่างกับซอฟต์แวร์ CAD ที่สามารถทำให้ยากต่อการทำงานโดยไม่มีวิธีแก้ไขจึงเป็นที่มาของ EinScan Reverse Engineering Design Bundle (RED)

– ต่อจากนี้จะเป็นขั้นตอนการสแกนงานที่มีความซับซ้อนสูงไปจนถึงการ Revese File ให้สมบูรณ์เหมือนการ CAD ขึ้นมาใหม่โดย EinScan Reverse Engineering Design Bundle (RED)

Geomagic Essentials เป็นสะพานเชื่อมระหว่างงานที่สแกนไปจนถึงการ CAD ที่สมบูรณ์แบบแบบจำลอง CAD นั้นจะสมบูรณ์แบบและมีความแม่นยำนั้นจำเป็นต้องใช้กระบวนการนี้

– ขั้นตอนการ Fill Holes ของชิ้นงานสามารถใช้คำสั่ง Fill all Holes โปรแกรมจะจัดการพื้นผิวและเติมแต่งให้เองอัตโนมัติ

– ส่วนต่างๆ ที่มีเนื้อผิวไม่เต็มนั้นสามารถเติมแต่งได้เองโดยใช้ Manual Fill Holes ได้ดังภาพถัดไปจากนี้

– เข้า Origin ให้กับชิ้นงานเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนและในรูปทรงชิ้นงานที่ยากๆ ก้ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับโปรแกรมนี้

– การทำ Nurbs Surfacing เพื่อการดึงผิวของชิ้นงานให้เข้ารูปทรง

– การทำ Section Line ให้กับชิ้นงานคือการวาดเส้นทับลงไปบนพื้นผิวของชิ้นงานเพื่ออิงโครงสร้างเดิมของตัวงานที่ได้จากการแสกนนำไป CAD ต่อจะได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

– เมื่อแก้ไฟล์เสร็จสมบูรณ์ใน Geomagic Essentials แล้วขั้นตอนต่อไปก็ส่งไปยัง Solid Edge ได้อย่างง่ายดายในไม่กี่วินาที เนื่องจากโมเดลได้ถูกเตรียมไว้สำหรับการ CAD โดยตรงจึงเป็นการเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานได้อย่างราบรื่น Solid Edge ช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์ สร้างรูปทรงใหม่ทั้งยังเพิ่มคุณสมบัติและสร้างส่วนที่ต้องการความแม่นยำสามารถทำงานได้ทั้งหมดในไม่กี่นาทีด้วยเครื่องมือที่รวมอยู่ เนื่องจากตอนนี้การสแกนได้ถูกแปลงเป็นแบบ CAD ที่พร้อมจะแก้ไขแล้ว

EinScan Reverse Engineering Design Bundle (RED) ของ SHINING 3D เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง บริษัท ทั้งสามนี้ได้ปฏิวัติวิธีการสแกน 3 มิติเพื่อออกแบบเวิร์กโฟลว์ RED Bundle 3D ของ SHINING 3D ได้เปิดตัวแล้วพักใหญ่สามารถซื้อกับทางเราได้ที่ PRINT3DD Bundle นี้รวมทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการสแกน

 1. EinScan Pro 2X Series
 2. (Tri-pod และ turntable)
 3. Geomagic Essentials
 4. Solid Edge SHINING 3D Edition By SIEMENS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนธรรมชาติที่มีอยู่ให้เป็นเครื่องประดับได้โดยใช้ EinScan Pro2X Series

เปลี่ยนธรรมชาติที่มีอยู่ให้เป็นเครื่องประดับได้โดยใช้ EinScan Pro2X Series

เมื่อพูดถึงการสแกน 3 มิติผู้คนส่วนใหญ่จะคิดถึงการสแกนงานด้านอุตสาหกรรมการวัดขนาดหรือแม้กระทั่งการทำวิศวกรรมย้อนกลับขั้นสูง ซึ่งการทำงานนั้นเป็นการทำงานทั่วไปที่สามารถทำได้อยู่แล้วปัจจุบันนี้เครื่องสแกนเนอร์ 3 มิตินั้นทันสมัยเป็นอย่างมากเช่น EinScan Pro 2X Series ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถทำงานได้ตั้งแต่วิศวกรรมขั้นสูงวิศวกรรมย้อนกลับและไปจนถึงงานอดิเรกทั่วไปซึ่งช่วยในการทำงานและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้อย่างมหาศาล ด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นผู้ใช้หน้าใหม่ที่นำเครื่องสแกนเนอร์ไปใช้ในหลากหลายงานและความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ในที่นี้เราจะมานำเสนอบริษัท Schnider & Hammer AG ได้นำเครื่องสแกนเนอร์ EinScan Pro 2X มาปรับปรุงงานฝีมือของพวกเขาแบบดั้งเดิมที่เคยออกแบบด้วยจินตนาการซึ่งนำเทคโนโลยีนี้มาช่วยในความเสมือนจริงและอ้างอิงได้มากยิ่งขึ้น พวกเขาได้มาแบ่งปันกับเราถึงโครงการที่น่าสนใจที่พวกเขาสามารถรับมือกับการใช้ EinScan Pro 2X

– บริษัท Schnider & Hammer AG ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2536 Schnider & Hammer มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับแบบดั้งเดิมมานานกว่า 25 ปี ซึ่งมีความสนใจในการเปลี่ยนแปลงงานฝีมือแบบใหม่ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นพวกเขาได้ทำงานกับการออกแบบ 3D และเครื่องมือการผลิตที่รวดเร็ว เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าของพวกเขา พวกเขาสร้างชิ้นงานอัญมณีที่แสดงออกอย่างน่าอัศจรรย์เช่นคอลเลคชั่น Weissenstein ซึ่งเป็นที่น่าประทับใจ แต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ทำให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงวิธีการเดิมในการค้นหาบางสิ่งเพิ่มเติม หนึ่งในความฝันของพวกเขาคือการสร้างเครื่องประดับที่เลียนแบบธรรมชาติ เช่นพื้นผิวของต้นไม้ รูปร่างที่จับต้องได้และอื่น ๆ ธรรมชาติที่มีอยู่จะทำให้ทำเกิดชิ้นงานที่แปลกๆใหม่ๆ ไม่ซ้ำกันแต่การใช้การออกแบบเหล่าสิ่งเหล่านี้โดยใช้วิธีการแบบดั้งเดิมพิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องที่ยากเกินไป พูดง่ายๆคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้นยากเกินกว่าจะทำการสร้างขึ้นมาโดยการ CAD ใหม่

– การเลือกเครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ หลังจากไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว Schnider & Hammer ได้ตัดสินใจซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ EinScan Pro 2X พวกเขารู้สึกทึ่งกับเทคโนโลยีและรู้ว่า EinScan Pro 2X จะสามารถเชื่อมช่องว่างและเติมแต่งการออกแบบที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันมีสแกนเนอร์ 3 มิติจำนวนมากในท้องตลาดแต่พวกเขาต้องการเครื่องสแกนเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะทางของพวกเขา EinScan Pro 2X เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างแท้จริง สแกนเนอร์ 3 มิติระดับมืออาชีพมาพร้อมกับราคาที่น่าสนใจ ยิ่งไปกว่านั้น EinScan Pro 2X สามารถใช้งานได้ง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากตอบโจทย์สำหรับการใช้งานที่หลากหลายเนื่องจากลักษณะมัลติฟังก์ชั่น เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบที่มาช่วยให้การออกแบบได้ง่ายและยังลดเวลาให้การทำงานลงได้อย่างดี

– การใช้งาน EinScan Pro 2X ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาในการใช้ EinScan Pro 2X คือการสแกนที่ต้องการธรรมชาติมาเป็นเครื่องประดับซึ่งหมายถึงพวกเขาจะต้องอยู่สถานที่กลางแจ้ง สแกนเนอร์ 3 มิติทั้งหมดใช้แสงเป็นแหล่งกำเนิดภาพ การสแกนกลางแจ้งเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากไม่ว่าจะใช้สแกนเนอร์ในที่โล่งแจ้งเพราะจะต้องควบคุมแสงให้ดีไม่เช่นนั้นการสแกนจะไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร คู่กับแล็ปท็อปที่จะต้องเดินสายไฟออกมาภายนอก เครื่องสแกนจะรวบรวมข้อมูลอย่างรวดเร็วและภายในไม่กี่นาทีไฟล์ก็สามารถนำออกจากซอฟต์แวร์ EXScan ไปใช้ได้และส่งต่อไปยังซอฟต์แวร์สร้างแบบจำลอง 3 มิติที่ผู้ใช้ถนัดและต้องการได้ การสแกนนั้นมีรายละเอียดมากมายแม้แต่รอยที่เล็กที่สุดของเปลือกไม้ รายละเอียดระดับนี้สามารถสร้างขึ้นได้โดยธรรมชาติเท่านั้นและยังเป็นสิ่งที่ Schnider & Hammer มองชิ้นงานนี้เป็นจุดเด่นและจะรวมไว้ในคอลเลกชันเครื่องประดับของพวกเขา วัตถุที่สแกนจะถูกเก็บไว้ทั้งหมดไว้และสามารถนำมาปรับแต่งได้โดยซอฟต์แวร์การออกแบบที่ต้องการ สิ่งที่ถูกนำมาสร้างขึ้นใหม่ที่ได้จากธรรมชาติคุณสมบัติที่กำหนดไว้ การสแกน 3 มิติเป็นวิธีที่ไม่ต้องทำลายธรรมชาติเพื่อสร้างสิ่งของต่างๆรวมถึงเครื่องประดับ แถมยังสร้างโลกดิจิตอลให้กับรอบตัวเรา สแกนเนอร์ 3 มิติอเนกประสงค์เช่น EinScan Pro 2X Series ยกระดับงานธรรมดาให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

– โมเดล 3 มิติที่ผ่านกระบวนการตกแต่งมา สอดคล้องกับรูปร่างที่ต้องการของโครงการที่วางไว้ พวกเขาใส่เปลือกต้นไม้ลงในแหวน แต่แบบจำลองสามารถปรับให้พอดีกับรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันทั้งหมด ชิ้นส่วนที่สมบูรณ์แล้วสามารถผลิตได้โดยใช้วิธีการดั้งเดิมซึ่งช่วยให้ความรู้สึกที่มีคุณภาพสูง

ที่มา : https://www.einscan.com/applications/converting-nature-into-jewellery-with-3d-scanning/